• เที่ยวหุบเขา สปีติ 10 วัน ไม่เหนื่อย เดลลี – จันดิการ์ – ซิมลา – ทาเนดา  
 • จิตคุล – กัลป์ปา – นาโก – ทาโบ– ดังการ์ – หุบเขา พิน – คาซา- คอมมิค  
 •  ฮิคคิม วิหาร คี – ทะเลสาบ จันทรา
ทัวร์อินเดีย หุบเขา สปีติ
รหัส 001
วันที่เดินทาง
ส.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
58,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ –เดลลี

14.30 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์ไลน์ ชั้น 4 ROW D พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

17.55 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 315

20.55 น. : ถึงเดลลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม      

วันที่ 2
เดลลี - จันดิการ์ - ซิมลา - ทาเนดา

เช้า               รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง

07.40 : ออกเดินทางต่อสุ่เมือง จันดิการ์ โดยสายการบิน Indigo เที่ยวบินที่ 6E 7331

08.40 : เดินทางถึงเมือง จันดิการ์ นำท่านเดินทางต่อสุ่เมือง ซิมลา เมืองหลวงของรัฐหิมาจัลประเทศ และเป็นเมืองหลวงในฤดูร้อนเมื่ออังกฤษปกครองอินเดีย นำท่านเดินชมตัวเมือง บนถนน เดอะมอล

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย : ออกเดินทางต่อสู่เมือง ทาเนดา 2,350 เมตร หมู่บ้านเล็กเป็นแหล่งเกษตรกรรม ที่ปลูกแอปเปิลและผลไม้หลากหลายชนิด ถึงทาเนดาให้ท่านพักผ่อนชมวิว ตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก Banjara Orchard Retreat

วันที่ 3
ทาเนดา – จิตคุล - กัลป์ปา

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสุ่ จิตคุล หมุ่บ้านเล็กๆซึ่งเป็นชายแดนระหว่างอินเดียกับ ทิเบต ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ บัสปา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่หมู่บ้าน กัลป์ปา มีความเชื่อว่าที่นี่เป้นที่พำนักของพระศิวะในฤดุหนาว และให้ท่านชมวิวยอดเขา คินเนอร์ ไกรลาศ ซึ่งมีความสูง 6,050 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และเป็นยอดเขาที่มีความสำคัญของ ฮินดู และชาวพุทธ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก  Echor – The Alpine Crest

วันที่ 4
กัลป์ปา - นาโก - ทาโบ

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสุ่ นาโก ชมความงามของทะเลสาบ นาโก จากนั้นนำชมวิหาร นาโก ซึ่งเป็นวิหารที่รวม วัด 4 วัดในที่เดียวกัน เป็นสถานที่รวบรวมภาพวาดทางพุทธศาสนาไว้มากมาย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ออกเดินทางต่อสู่เมือง ทาโบ นำชมวิหาร ทาโบ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศที่ยังคงใช้งานอยู่ จากนั้นนำชมถ้ำ ทาโบ ที่พระภิกษุใช้จำวัดในช่วงฤดูหนาว ที่นี่ต้องเดินขึ้นเขาประมาณ 200 เมตร

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก Spiti Mud Huts

วันที่ 5
ทาโบ – ดังการ์ - หุบเขา พิน – คาซา

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสุ่ ดังการ์ ชมความงามของทะเลสาบดังการ์ ต้องเดินประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง  จากนั้นชมความงามของวิหารดังการ์ วัดเก่าแก่ และเป็นวัดพุทธนิกาย เกลุกปา สร้างด้วย ดินเหนียว อิฐ และไม้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ออกเดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติ พิน วัลเลย์ ที่นี่เป็นที่รวมพืชพันธ์ และสัตว์ป่าหายากเช่น เสือดาวหิมะ และ แพะภูเขา ที่นี่เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเดิน เทรคกิ้ง จากนั้นเดินทางต่อสู่เมือง คาซา สูนย์กลางการค้าของหุบเขา

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก Spiti Village Resort

วันที่ 6
คาซา - คอมมิค - ฮิคคิม วิหาร คี - คาซา

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสุ่ คอมมิค หมู่บ้านที่อยู่ที่สูงที่สุดในเอเชีย 4,513 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และมีประชากรอาศัยอยุ่เพียง 84 คน เป้นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่ตัดขาดจากโลกภายนอก

ออกเดินทางต่อสู่ ฮิคคิม ให้ท่านส่งโพสการ์ดถึงคนที่ท่านรักจากไปรษณีย์ที่อยู่สูงที่สุดของโลก 4,440 เมตร ออกเดินทางต่อสู่ ลังซา หมู่บ้านเล็กๆมีประชากร 134 คน และ 33 ครัวเรือนเท่านั้น และเป้นชาวพุทธนิกายศากยะ จากทิเบต ที่นี่เป็นเมืองที่มีซากฟอสซิลมากมายให้ท่านได้เดินเล่นชมตัวเมืองของหมู่บ้าน หาซากฟอสซิล และชมพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่เหนือหมู่บ้าน จากนั้นเดินทางกลับสู่ คาซา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำท่านชม วิหาร คี ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่บนความสูง 4,166 เมตร เป้นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเขตนี้เป็นที่รวบรวม ผ้าพระบท และ คัมภีร์เก่าแก่ไว้มากมาย จากนั้นเดินทางต่อสู่ คิปเปอร์ จากจุดนี้ท่านจะได้ถ่ายรูปวิหาร คี ที่สวยที่สุดมุมหนึ่ง หมู่บ้านนี้จะมีสัตว์ป่าเข้ามาในหมู่บ้านเป้นประจำพวก เสือดาวหิมะ จากนั้นเดินทางกลับสู่ คาซา อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก Spiti Village Resort

วันที่ 7
คาซา - ทะเลสาบ จันทรา

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก นำท่านนั่งรถผ่านจุดที่สวยที่สุด ของเส้นทางนี้ สู่ทะเลสาบจันทรา Chandratal แวะถ่ายรูป ที่ คันซุมพาส ซึ่งจะมีสถูปของเทพ คันซุม ที่คอยปกป้องคุ้มครองผู้คนแถบนี้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เดินทางถึงทะเลสาบ จันทรา ที่ความสูง 4,300 เมตร ที่งดงาม โดยมีทุ่งหญ้า และ ภูเขา จันทราบังกา  ที่นี่เหมาะที่จะตั้งแคมป์ นอนชมดาว

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก Parasol Camps

วันที่ 8
ทะเลสาบ จันทรา - Sonaugi - มานดี้

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสู่ โซนากี ผ่าน อุโมงค์ อาตูล ที่ทำให้ประหยัดเวลาเดินทางได้ประมาณ 116 กม อุโมงค์นี้ยาวประมาณ 9 กม.

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ออกเดินทางต่อสุ่เมือง มานดี้ ถึง มานดี้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก โรงแรม Valley View

วันที่ 9
มานดี้ – จันดิการ์ – เดลลี -กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสู่ สนามบิน จันดิการ์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ระหว่างการเดินทาง

18.50 : ออกเดินทางสุ่เมือง เดลลี โดยสายการบิน Vistara เที่ยวบินที่ UK 638

19.50 : ถึงสนามบินเดลลี รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารค่ำที่สนามบินตามอัทยาศัย

23.30 : ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 316

วันที่ 10
กรุงเทพฯ

05.25 : ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ที่ระบุตามรายการ
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร ทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 5. ค่าเช้าชมสถานที่ที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1, 000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000บาท
 1. ทิปมัคคุเทศก์ , ทิปไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 50 USD ต่อท่าน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือไปจากรายการ
 3. ตั่วเครื่องบินโดยสารไป – กลับ กรุงเทพฯ – เดลลี – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ ( บาท ต่อ ท่าน ) 

เดินทางเอง

หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ

3 ท่าน 5 ท่าน 8 ท่าน 11 ท่าน 14 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
52,999 บาท 52,999 บาท 62,999 บาท 59,999 บาท 58,999 บาท 19,999 บาท

 ค่าบริการไม่รวม ตั่วเครื่องบินโดยสารไป – กลับ กรุงเทพฯ – เดลลี – กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

 • โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี เช่นโรคหัวใจ หอบหืด เพราะว่าเป็นการเดินทางขึ้นสู่ที่สูง
 • ในกรณีที่เป็นกรุ๊ปจะมีหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมอาหารให้รับประทานเป็นบางมื้อ
 • เราได้เตรียมยาที่จำเป้นสำหรับการขึ้นที่สูง กรณีที่ท่านแพ้ยารบกวนปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทาง
 • ในกรณีที่สนามบิน ซิมลา และ สนามบิน คูลู เปิดทำการบินจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อมให้ท่านได้ประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้น

 

ช่วงเดินทาง
26/08/2022 04/09/2022
จำนวน
ราคา
14 ท่าน 58,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อินเดีย หุบเขา สปีติ
เดินทาง 26/08/2022 04/09/2022
*** 11 ท่าน 59,999 บาท ***
*** 8 ท่าน 62,999 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  15/09/2022 24/09/2022
  จำนวน
  ราคา
  14 ท่าน 58,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อินเดีย หุบเขา สปีติ
  เดินทาง 15/09/2022 24/09/2022
  *** 11 ท่าน 59,999 บาท ***
  *** 8 ท่าน 62,999 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ