แพ็คเกจอังกฤษ UcanGo!! UNITED KINGDOM

ลอนดอน-อ็อกซ์ฟอร์ด-บิสเตอร์-พระราชวังบัคกิ้งแฮม-จัตุรัสรัฐสภา-หอนาฬิกาบิ๊กเบน-วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์-อนุสรณ์สถานพระนางวิกตอเรีย-สวนสาธารณะเซนต์เจมส์-ถนนดาวนิง-อาคารรัฐสภา-ลอนดอนอาย จัตุรัสทราฟัลการ์-มหาวิหารเซนต์พอล-สะพานทาวเวอร์บริดจ์-มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด-บิสเตอร์วิลเลจ

แพ็คเกจอังกฤษ UcanGo!! UNITED KINGDOM

รหัส 014-0207
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
45,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
59 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ลอนดอน

เดินทางถึงสนามบินลอนดอน ประเทศอังกฤษ รถรับท่านเดินทางสู่โรงแรม เพื่อให้ท่านเช็คอิน จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ลอนดอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

มีรถและไกด์บริการนำท่านเที่ยวชมเมือง (4 ชั่วโมง) นำท่านชมภายนอกพระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญ ที่ซึ่งท่านสามารถเห็นการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ จากนั้นนำท่านเดินไปยังจัตุรัสรัฐสภา จากที่นี่ท่านจะเห็นหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) และวิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) จากนั้นนำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งในกรุงลอนดอน ไม่ว่าจะเป็น อนุสรณ์สถานพระนางวิกตอเรีย, สวนสาธารณะเซนต์เจมส์, ถนนดาวนิง, อาคารรัฐสภา, ลอนดอนอาย, จัตุรัสทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอล, สะพานทาวเวอร์บริดจ์

ช่วงบ่ายอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง

วันที่ 3 ลอนดอน – อ็อกซ์ฟอร์ด – บิสเตอร์ – ลอนดอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

รถรับท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ไกด์จะรอรับที่สถานีรถไฟเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด โดยไกด์จะบริการนำท่านเที่ยวชมเมือง (3 ชั่วโมง) นำท่านชมมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ ทัวร์จะสิ้นสุดลงเมื่อไกด์ส่งท่านที่สถานีรถไฟ เพื่อให้ท่านขึ้นรถไฟไปยังบิสเตอร์ด้วยตัวท่านเอง เพลิดเพลินกับการ

ช้อปปิ้งที่บิสเตอร์วิลเลจ (Bicester Village) หลังจากช้อปปิ้งจนจุใจแล้ว ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 กลับกรุงลอนดอน หลังจากเดินทางถึงกรุงลอนดอน รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรม จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ลอนดอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวันให้ท่านท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถเลือกเยี่ยมชมเมืองสแตรทฟอร์ด-อะพอน-เอวอน (Stratford Upon Avon), เมืองบาธ (Bath) หรือเมืองวินด์เซอร์ (Windsor)

วันที่ 5 สนามบินลอนดอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางสู่สนามบิน


เงื่อนไข
 • รถรับส่งตามที่ระบุในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่นบางวันและบางสถานที่ (พูดภาษาอังกฤษ) ตามที่ระบุในรายการ
 • ตั๋วรถไฟชั้น 2 (ลอนดอนไปอ็อกฟอร์ด // บิสเตอร์ไปลอนดอน)
 • ตั๋วรถไฟ อ็อกฟอร์ดไปบิสเตอร์
 • โรงแรม 4 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมโควิด วงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน และผู้ใหญ่อายุไม่เกิน 80 ปี โดยจะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกักตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯสายการบิน Emirates Airlines ราคาตั๋วเริ่มต้น 23,971 บาทหรือสายการบิน Qatar Airways ราคาตั๋วเริ่มต้น 25,210 บาท
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าบริการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นห้องพักเดี่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าและค่าบริการ
 • พนักงานยกกระเป๋าที่สนามบิน, สถานีรถไฟและโรงแรม
 • คนดูแลและช่วยเหลือที่สนามบินและสถานีรถไฟ
 • รถรับส่งที่เมืองบิสเตอร์
 • อาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • หัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ราคาประมาณ 65-210 GBP / ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมจองการตรวจหาเชื้อโควิด แบบ PCR-test หรือชุดตรวจโควิด Lateral Flow Test (LFT) เพื่อใช้ตรวจในวันที่ 2 เมื่อเดินทางถึงอังกฤษ https://www.gov.uk/find-travel-test-provider โดยต้องสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนออกเดินทาง เนื่องจากต้องระบุเลขที่อ้างอิงการจองใน Passenger Locator Form โดยต้องสั่งซื้อจากบริษัทที่รัฐบาลอังกฤษกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)

2 ท่านเดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป   เลือกวันเดินทางได้เอง   พักโรงแรม 4 ดาว

เดินทาง   พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565

(ยกเว้นช่วงคริสต์มาส, ปีใหม่ 23 ธ.ค.64 – 2 ม.ค.65 และวันตรุษจีน 1 ก.พ.65)

อัตราค่าบริการ
เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 61,800.-  บาท
เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน (พักคู่) ราคาท่านละ 45,900.-  บาท

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

 • แจ้งวันเดินทาง, จำนวนผู้เดินทาง เพื่อเช็คห้องว่าง
 • หากตกลงทำการจอง ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าแพคเกจเต็มจำนวน(100%) โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากได้รับการคอนเฟิร์มห้องพักแล้ว พร้อมขอสำเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทางด้วย

เงื่อนไขการยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าแพคเกจ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าแพคเกจทั้งหมด

***กรณีมีเหตุยกเลิก โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าแพคเกจโดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง***

***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯ ***

หมายเหตุ

 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศอังกฤษให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
 • ก่อนเดินทางเข้าอังกฤษ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ Passenger Locator Form ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เพื่อรับ QR Code พร้อมแสดงเอกสารยืนยันว่าได้ลงทะเบียนแล้วต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
 • เดินทางกลับไทย ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/
 • พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลือจนถึงวันที่กลับมาถึงไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • ในกรณีเดินทางในช่วงคริสต์มาส, ปีใหม่, ตรุษจีน, เทศกาลอีสเตอร์ และ Sport Event ส่งผลทำให้อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนของโรงแรม, รถโค้ช, อาหาร, ไกด์ และค่าบริการต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายลูกค้าไปพักยังโรงแรมนอกเมืองแทน
 • กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าเมือง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทางเอง
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงิน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าแพคเกจทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • มี.ค.65 - พ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 55 ครั้ง
เริ่มต้น 59,999 บาท
รหัส 013-0276
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 59,999 บาท
 • เม.ย.65 - ก.ค.65
 • 11 วัน 9 คืน
 • 30 ครั้ง
เริ่มต้น 189,999 บาท
รหัส 036-0357
11 วัน 9 คืน
เริ่มต้น 189,999 บาท
ชื่นชอบ