ทัวร์โปรตุเกส สเปน

เมืองซินตร้า (SINTRA) – เมืองลิสบอน – พีน่า พาเลซ (Pena National Palace) – ทะเลสีทอง – วิหารเจอโรนิโม (JERONIMOS MONASTERY) – หอคอยเบเลม (BELEM TOWER) – เมืองบาดาจอซ (BADAJOZ) – เมืองโทเลโด (TOLEDO) – มหาวิหารแห่งโทเลโด – กรุงมาดริด (MADRID) – พลาซ่ามายอร์ (PLAZA MAYOR) – ปัวร์ต้า เดล โซล (PUERTA DEL SOL) – จัตุรัสรัสซิเบเลส (PLAZA DE CIBELES) – อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) – พระราชวังหลวง (PALACIO REAL) – เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) – มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA OF OUR LADY OF THE PILLAR) – ซากราดาแฟมิเลีย (SAGRADA FAMILIA)

ทัวร์โปรตุเกส สเปน

รหัส 012-0318
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
78,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
44 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ แถว 9 เคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ – ลิสบอน (โปรตุเกส)

01.45 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK191

** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : ( 04.55-07.25 )**

12.35 น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เคปเดอรอก้า  ซึ่งเป็น จุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็นที่ ๆ มีแผ่นดินเป็นที่สุดท้ายก่อนเป็นมหาสมุทรแอตแลนติค

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซินตร้า (SINTRA) เมืองพักตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว …นำท่าน  ชม (ภายนอก) พีน่า พาเลซ (Pena National Palace) พระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินตร้าโดยพระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็น หนึ่งใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวังถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์โปรตุเกสมาตั้งแต่คริสต์ ศตวรรษที่ 14 ภายในถูกตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรงดงามโดยเฉพาะพื้นกระเบื้องที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในโปรตุเกส ส่วนใกล้ๆกับพระราชวังจะเป็น พีน่าพาร์ค (Pena Park) สวนป่าขนาดใหญ่ ที่มีการจัดแต่งด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด …..

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน (LISBON)เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้ บนคาบสมุทรไอบีเรีย เมืองแห่งประวัติศาสตร์การค้นพบอันยิ่งใหญ่ ถึงขนาดมีโคลงกล่าวไว้ว่า “ลิสบอนคือเจ้าหญิงแห่งโลกา ที่แม้แต่มหาสมุทรยังโค้งคำนับให้” นั่นเพราะลิสบอนถือเป็นขอบสุดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป และเป็นเมืองท่าสำคัญที่ทอดลงสู่ปากอ่าวแม่น้ำตากุส  (TAGUS) จนได้รับสมญานามว่า ทะเลสีทอง เพราะเมื่อมองจากจุดนี้ลงไปจะเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์อัสดงประกายวับวาวเหนืออ่าว

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 ลิสบอน – บาดาจอซ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ชม (ภายนอก)วิหารเจอโรนิโม (JERONIMOS MONASTERY) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังศพและเป็นเกียรติแก่วาสโก ดากามา ที่ได้เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ (MANUELINE) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลก ….

นำท่าน ถ่ายภาพกับหอคอยเบเลม (BELEM TOWER) เดิมสร้างไว้กลางน้ำ เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจและค้นพบโลกของวาสโก ดากามาและนักเดินเรือชาวโปรตุเกส ….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาดาจอซ (BADAJOZ) (247  กม.) เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 บาดาจอซ - โทเลโด - มาดริด

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO) (363 กม.) เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า เมืองป้อมน้อย ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปีมาแล้ว ปัจจุบันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อนยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวเมืองลักษณะผังเมืองโทเลโด เป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุดของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณ์แบบตัวเมืองรายล้อมด้วยเนินเขามากมายประดุจกำแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่งโดยมีแม่น้ำทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้ยังเป็นใจกลางของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปัจจุบันได้รับรองจากยูเนสโกประกาศให้เมืองโทเลโดเป็นเมืองมรดกโลก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เมนูขาวผัดสเปน **

บ่าย : นำท่าน ชมเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นนครที่คงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอันเปรียบเป็นอนุสรณ์แห่งประวัติศาสตร์นั้นยังคงได้รับการยอมรับและ บันทึกเอาไว้โดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็นเมืองมรดกโลก

จากนั้น นำท่าน ชมภายนอกมหาวิหารแห่งโทเลโด มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปนเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227 อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค กำลังแพร่หลายอยู่ในยุโรปและเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ. 1493 ถือเป็นมหาวิหารสไตส์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งและเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ในประเทศสเปนอีกด้วย …นำท่านเดินลัดเลาะตามตึกรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมันท่านจะประทับใจกับความงดงามและความเก่าแก่ของโทเลโดซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทั้งเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) (73 กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน มหานครอันทันสมัยล้ำยุคที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่ และประกาศให้มาดริดขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ จากนั้นระหว่างปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปส์ที่ 3 ได้ย้ายไปอยู่ที่วัลลาโดลิด (VALLADOLID) มาดริดก็ได้ความเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบัดนี้

จากนั้นนำท่านสู่ พลาซ่ามายอร์ (PLAZA MAYOR) จัตุรัสหลวงศูนย์กลางเมืองเก่าแก่ ย่านถนนคนเดินที่รายล้อมด้วยร้านค้ามากมาย ….อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้านานาชนิด อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ …. นำท่าน ชมสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมาดริด ชมรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่สัญลักษณ์ของกรุงมาดริด บริเวณใกล้ๆ กันเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง คือ ปัวร์ต้า เดล โซล (PUERTA DEL SOL) หรือจุดกึ่งกลางเมืองกิโลเมตรที่ศูนย์ซึ่งเชื่อกันว่า หากตั้งจิตอธิษฐานในระหว่างที่เหยียบบนจุดกลางเมืองนี้จะสมปรารถนาในสิ่งที่หวังไว้ทุกอย่าง

ผ่านชมอนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (PLAZA DE CIBELES) ซึ่งเป็นวงเวียนสำคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด โดยบริเวณนี้ มีอาคารสวยงามและสำคัญ ประจำอยู่ทั้ง 4 มุมได้แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบกที่ทำการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดย ประตูชัยอาคาล่า มาดริด (SPLENDID PUERTA DE ALCALA) สร้างขึ้นในปี 1599 ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ตั้งตระหง่านทางตะวันออกของใจกลางเมือง…ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร นำท่าน ชมระบำฟลามิงโก้อันลือชื่อ ด้วยจังหวะกระทืบเท้ามัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อนทั้งเพลงดนตรี และการเต้นรำซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน

วันที่ 5 มาดริด – ซาราโกซ่า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชมภายนอกพระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส ที่มีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์ บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ นาฬิกา หนังสือ เครื่องใช้อาวุธ ฯลฯ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) (314 กม.) ซึ่งเป็นเมืองหลักของแคว้นและของ (อดีต) ราชอาณาจักรอารากอน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ริมแม่น้ำเอโบร และแควสาขาอวยร์บาและกาเยโกในหุบเขาตอนกลางของแคว้น ซึ่งมีภูมิทัศน์ที่หลากหลายทั้งทะเลทราย (โลสโมเนโกรส) ป่าหนาทึบทุ่งหญ้า ไปจนถึงทิวเขา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติหลากหลายและ               งดงามแปลกตา

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร **หมูหันสเปน**

วันที่ 6 ซาราโกซ่า - บาร์เซโลนา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน ถ่ายภาพ (ภายนอก) กับมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA OF OUR LADY OF THE PILLAR) หรือที่รู้จักในนาม ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามตำนานสมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรกล่าวไว้ว่า นักบุญยากอบองค์ใหญ่อัครสาวก (St. APOSTLE JAMES THE GREATER)    เป็นผู้นิพนธ์พระวรสารที่ซีซาเรากุสต้า (CAESARAUGUSTA) เป็นชื่อเดิมของเมืองซาราโกซ่า งานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก จนกระทั่งท่านเห็นพระนางมารีมาปรากฏเพื่อชักชวนท่านไปยังกรุงเยลูซาเลม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฏอยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดย หมู่เทพนิกร และเชื่อกันว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ต้นเดียวกับที่เป็นที่เคารพนับถือกันใน ซาราโกซ่ามีรายงานว่า คริสต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ขอพรจากพระแม่มารีให้หายจากอาการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลนา (BARCELONA) (312 กม.) ประเทศสเปน เมืองใหญ่อันดับสองของสเปน และเป็น เมืองสำคัญที่สุดของแคว้นคาตาลุนญ่า เมืองนี้เป็นที่รู้จักเพราะสถาปนิกสมัยใหม่อย่างอันโตนี่ เกาดี้ รวมถึงศิลปินระดับโลกคนอื่นๆ อาทิ ปาโบล ปิกาสโซ่ฆวน มิโร และมอนท์เซร์ร่าท์ กาบาเย่ การได้รับ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเมื่อปี 1992 ทำให้โฉมหน้าของเมืองนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก …หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 7 บาร์เซโลนา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน ชมเมืองบาร์เซโลนา ซึ่งตั้งอยู่บนหาดโคสตาบราวา ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ถ่ายรูปด้านหน้าของโบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์ ซากราดาแฟมิเลีย (SAGRADA FAMILIA) มีชื่อเต็มๆ ว่า Temple Expiatori de la Sagrada Família เป็นโบสถ์ประจำเมืองซึ่งได้รับการเรียกขานว่า Church of Holy Family ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงก้องโลก ANTONIO GAUDI ผลงานการออกแบบชิ้นสุดท้ายและก่อสร้างอันยาวนานที่สุด ด้วยรูปแบบศิลปะแบบนีโอโกธิค ด้วยแนวความคิดการคืนกลับสู่ธรรมชาติ ตัวอาคารนำเอารูปทรงและพื้นผิวต่างๆจากในธรรมชาติมาใช้ โดยความสูงถึง 150 เมตร ตัวอาคารบรรจงประดับด้วยหินโมเสคประดับด้วยปฎิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิ้นจากศิลปินสเปน ปัจจุบันการก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เอาเลตท์ (La Roca Village) ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมี SHOP

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

วันที่ 8 บาร์เซโลนา – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงบาร์เซโลนา เพื่อเดินทางกลับสู ประเทศไทย

15.30 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK256 /EK384

วันที่ 9 ดูไบ - กรุงเทพ ฯ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ

12.30 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  -ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
 7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทางค่าวีซ่าเชงเก้น
 8. ค่าทิป
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไข

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
29/01/2022 06/02/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
78,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์โปรตุเกส สเปน
เดินทาง 29/01/2022 06/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  16/02/2022 24/02/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  78,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์โปรตุเกส สเปน
  เดินทาง 16/02/2022 24/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   03/03/2022 11/03/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   78,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์โปรตุเกส สเปน
   เดินทาง 03/03/2022 11/03/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    24/03/2022 01/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    78,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์โปรตุเกส สเปน
    เดินทาง 24/03/2022 01/04/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/04/2021 19/04/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     88,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์โปรตุเกส สเปน
     เดินทาง 11/04/2021 19/04/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12/04/2022 20/04/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      88,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์โปรตุเกส สเปน
      เดินทาง 12/04/2022 20/04/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       29/01/2022 06/02/2022
       78,900 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์โปรตุเกส สเปน
       เดินทาง 29/01/2022 06/02/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        16/02/2022 24/02/2022
        78,900 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์โปรตุเกส สเปน
        เดินทาง 16/02/2022 24/02/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         03/03/2022 11/03/2022
         78,900 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์โปรตุเกส สเปน
         เดินทาง 03/03/2022 11/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          24/03/2022 01/04/2022
          78,900 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์โปรตุเกส สเปน
          เดินทาง 24/03/2022 01/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           11/04/2021 19/04/2022
           88,900 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์โปรตุเกส สเปน
           เดินทาง 11/04/2021 19/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            12/04/2022 20/04/2022
            88,900 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์โปรตุเกส สเปน
            เดินทาง 12/04/2022 20/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • VietJet Air
             • ม.ค.65
             • 3 วัน 2 คืน
             • 48 ครั้ง
             เริ่มต้น 6,999 บาท
             รหัส 013-0296
             3 วัน 2 คืน
             VietJet Air
             เริ่มต้น 6,999 บาท
             • มี.ค.65 - พ.ค.65
             • 7 วัน 4 คืน
             • 51 ครั้ง
             เริ่มต้น 69,999 บาท
             รหัส 013-0284
             7 วัน 4 คืน
             เริ่มต้น 69,999 บาท
             • Thai Smile Airways (WE)
             • ม.ค.65 - มี.ค.65
             • 3 วัน 2 คืน
             • 54 ครั้ง
             เริ่มต้น 8,913 บาท
             รหัส 001-0286
             3 วัน 2 คืน
             Thai Smile Airways (WE)
             เริ่มต้น 8,913 บาท
             ชื่นชอบ