• จัตุรัสบาดิงห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจย์ดีเสาเดียว-ซาปา
 • นั่งรถรางเมืองซาปา-ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกกั๊ตกั๊ต-โมอาน่า คาเฟ่
 • ถนนคนเดินซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฮานอย-ทะเลสาปคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • ฮานอย-นิงห์บิง-ล่องเรือกระจาดจางอาน
ทัวร์เวียดนาม
รหัส 036-2110
วันที่เดินทาง
ต.ค.65 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจย์ดีเสาเดียว-ซาปา

04.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 สนามบินดอนเมืองพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.40 น. : ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD642 (06.40 – 08.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง

08.30 น. : เดินทางถึง สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) นำท่านสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย(Hanoi) เมืองหลวงของเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น มนต์เสน่ห์เมืองเก่าที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาเยือน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า “แซนด์วิชเวียดนาม” และน้ำดื่ม (บริการบนรถ)

นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์(Ba Dinh Square) สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพขอเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ ถึง 48 ปี จากนั้นนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี(Presidential Palace) ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่าน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว(One Pillar Pagoda) เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐาน รูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง

เที่ยง : บประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!! SEN BUFFET นานาชาติ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา(Sapa) เมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนระหว่างทางจะผ่านชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างใหญ่สวยงาม ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม. เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                                                    

วันที่ 2
นั่งรถรางเมืองซาปา-ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน-หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกกั๊ตกั๊ต-โมอาน่า คาเฟ่ - ถนนคนเดินซาปา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่าน นั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ท่ามกลางมวลเมฆที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” (รวมค่าบริการขึ้นรถราง จากสถานี M gallery ถึง สถานีกระเช้า และรวมค่าขึ้นกระเช้าฟานซีปัน)               

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินเท้าชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวม้งดำและยังเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้งหมดของเมืองซาปาระหว่างทางเดินท่านจะได้พบกับเหล่าชาวเขาและชุมชนเกษตรกรรมและการเพาะปลูกต่าง ๆ เพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพความงดงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนี้ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตล้อมรอบด้วยนาข้าวขั้นบันไดบนหุบเขาที่สวยงาม, เนินเขาที่เขียวขจี และน้ำตกที่สวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของซาปา ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ยังมี น้ำตกกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Waterfall) อันงดงามที่มีกังหันสำหรับ ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กัน ดื่มด่ำไปกับวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น

จากนั้นพาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)  จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market ตลาดคนเดินกลางคืน มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด                         

วันที่ 3
สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฮานอย-ทะเลสาปคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเมืองซาปา สะพานแก้วโหร่งมัย(มังกรเมฆ) ราคาทัวร์รวมค่าเข้าชม สะพานแก้วใสแห่งนี้เป็นสะพานแก้วแห่งแรกของเวียดนามเหมาะสำหรับคนที่ชอบท้าทายความสูง ซึ่งความสูงของสะพานแห่งนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร จุดท่องเที่ยวใหม่ที่ยังไม่ฮิต เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเร็วๆนี้ มีลิฟต์แก้วขึ้นไป 300 เมตร เทียบเท่าตึก 100 ชั้น ใช้เวลาขึ้น 2.30 นาที อเมซิ่งตรงที่สร้างอยู่กับหน้าผา ความสูงวัดจากพื้นดินตรงจุดจอดรถคือ 548.5 เมตร พาเราวาร์ปขึ้นไปด้านบน แว๊บบบเดียวเท่านั้น ก็ถึงประตูสวรรค์แล้ว ด้านบนมีทางเดินกระจกใสที่สร้างยื่นออกมาจากหน้าผาไกลกว่า 50 เมตร ให้ได้วัดใจกันไปเลย พร้อมชมทัศนียภาพของเทือกเขาหว่างเลียนเซิน

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนามจากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย วัดโบราณบนเกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยู่บนเนินหยก สามารถเดินข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก ซึ่งเป็นสะพานไม้สีแดงสดใส  ที่มีความหมายอันไพเราะว่า สะพานแสงอาทิตย์ยามเช้า เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวฮานอยมาถ่ายรูปกันมากที่สุด ภายในวัดประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและ เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ โดยเชื่อกันว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชาวเวียดนามมักเดินทางมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดแห่งนี้กันอยู่เป็นประจำ

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ซึ่งปัจจุบันมีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี ที่เรียกชื่อแบบนี้ เนื่องมาจาก 36 อาชีพอันเก่าแก่ที่ทำมาค้าขายกันในย่านนี้ เป็นย่านค้าขายที่คึกคักด้วยสินค้านานาชนิดทั้งของกิน เสื้อผ้า และของที่ระลึกที่เป็นทั้งผ้าไหม กระเป๋า หรือเครื่องเงินที่มีลวดลายปราณีตสวยงามมากมาย โดยจะแบ่งออกเป็นถนนสายต่างๆ ทั้ง 36 สาย เช่นถนนเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าทั้งสาย ให้ผู้มาเที่ยวฮานอยสามารถเดินเลือกซื้อเลือกชมกันอย่างจุใจกันไปเลย และเป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนู อาหารเวียดนามต้นตำหรับ เฝอ,บั่นหอย,แหนมเนือง,ขนมเบื้องญวน)

วันที่ 4
ฮานอย-นิงห์บิง-ล่องเรือกระจาดจางอาน-สนามบินฮานอย-กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เพื่อล่องเรือจางอาน (นั่งเรือกระจาด) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภูมิทัศน์ความงามทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในเวียดนาม และจ่างอานยังได้รับการยกย่องให้เป็น ฮาลองบก เนื่องจากมีเขาหินปูนและถ้ำคล้ายกับที่อ่าวฮาลอง เป็นระบบนิเวศที่สำคัญ มีพันธุ์พืชหายากและสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศผ่านถ้ำ ธรรมชาติภูเขาหินปูน ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา งามเกินบรรยาย

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไก่อบห่อข้าวเหนียว ต้นตำหรับราชัง

นำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารใยสนามบิน เมนูเฝอไก่ เวียดนาม

20.50 น. : ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  

22.40 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 200,000บาทไม่คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 7. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.  กรมธรรม์)
 8. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 9. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
  4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 4. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง (ส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการ)

หมายเหตุสำคัญเพิ่มเติม

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ
 3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 6. ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 7. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ