ทัวร์เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค

ภูผาเทิบ-วัดเขามโนรมย์-สะพานมิตรภาพ ไทย ลาว 2 – พระธาตุพนม-วัดพระธาตุเรณูนคร-วัดพระธาตุศรีคูณ-วัดพระธาตุมหาชัย – นครพนม-พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ทัวร์เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค

รหัส 006-0048
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
135 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร

19.30 : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

20.00 : ออกเดินทางสู่ จังหวัดมุกดาหาร ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 มุกดาหาร-อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ-วัดภูมโนรมย์-สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2

เช้า : คณะเดินทางถึง จ.มุกดาหาร นําทุกท่านแวะปฏิบัติภารกิจส่วนตัว อิสระอาหารเช้า ณ จุดพักรถ นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ชมบรรยากาศดึกดำบรรพ์ภูผาที่มีหินมาเทิบทับกันไว้มีกลุ่มหินประกอบด้วยหินรูปร่างต่างๆ วางซ้อนกันอยู่อย่างวิจิตีพิสดาร บนลานหินกว้างคล้ายประติมากรรม นำท่านเข้าชม วัดภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดสวยงามอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

บ่าย : นำท่านเข้าชม หอแก้วมุกดาหาร เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร

เย็น ; รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร นําท่านเดินทางชมความงามของสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 เป็นสะพานที่เชื่อมต่อแขวงสะหวันนะเขด ในประเทศลาว กับจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 3 พระธาตุพนม-วัดพระธาตุเรณูนคร-วันดพระธาตุศรีคูณ-วัดพระธาตุมหาชัย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่จังหวัดนครพนม

09.30 : นำท่านสักการะ พระธาตุพนม  พระธาตุประจำคนเกิด “ปีวอก” และ “วันอาทิตย์” ภายในพระธาตุได้บรรจุอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า นำท่านสักการะ พระธาตุเรณู  พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ ณ วัดพระธาตุเรณู จำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม นำท่านสักการะ พระธาตุศรีคูณ  พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

วันที่ 4 นครพนม-พระมหาเจดีย์ชัยมงคล-กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดร้อยเอ็ด

11.00 : นำท่าน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่าง พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เย็น : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จังหวัดนครราชสีมา

20.30 : ถึงกรุงเทพฯ โดยประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
03/12/2020 06/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค
เดินทาง 03/12/2020 06/12/2020
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/12/2020 13/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค
  เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   30/12/2020 02/01/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค
   เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    31/12/2020 03/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     03/12/2020 06/12/2020
     รถตู้
     5,990 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค
     เดินทาง 03/12/2020 06/12/2020
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      10/12/2020 13/12/2020
      รถตู้
      5,990 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค
      เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       30/12/2020 02/01/2021
       รถตู้
       6,990 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค
       เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        31/12/2020 03/01/2021
        รถตู้
        6,990 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค
        เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • VietJet Air
         • ธ.ค.63 - ก.พ.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 92 ครั้ง
         เริ่มต้น 8,999 บาท
         รหัส 008-0014
         3 วัน 2 คืน
         VietJet Air
         เริ่มต้น 8,999 บาท
         ชื่นชอบ