• เที่ยวปาย แม่ฮ่องสอน เส้นทางสายโรแมนติก พร้อมไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง
 • ปล่อยชีวิตไหลไปช้าๆ แล้วลืมการมีอยู่ของเวลาที่บ้านรักไทย
 • สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาแห่งรักที่ปางอุ๋ง
 • สะพานซูตองเป้ มหัศจรรย์แห่งศรัทธาของชาวเมืองสามหมอก
 • ชิลลมหนาว ฟินสายหมอกที่ ‘จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล’         
ทัวร์เที่ยวไทย
รหัส 006-2150
วันที่เดินทาง
ก.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,590 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - สวนสนบ่อแก้ว - พระธาตุดอยกองมู

05.30 น.     คณะพร้อมกัน จุดนัดพบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) โดยมีมัคคุเทศก์คอยให้การต้อนรับพร้อมคอยอำนวยความสะดวกด้านเช็คอิน

07.40 น.     ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย เที่ยวบินที่ VZ114 (BKK-CNX 07.40-08.55)

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน ***ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าก่อนเดินทาง 7 วัน (มีค่าใช้จ่าย)

08.55 น.     เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่

10.00 น.     นำท่านเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เพื่อเป็นสิริมงคล 

นำท่านแวะ สวนสนบ่อแก้ว ให้ท่านผ่อนคลายถ่ายภาพตัวเองกับป่าสนที่เรียงรายเป็นทิวแถวทอดยาว

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านไม้แดง (มื้อที่ 1)

14.00 น.     นำท่านชมพระอาทิตย์ตก ที่พระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน นมัสการพระธาตุดอยกองมู ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง วัดเก่าแก่คู่เมืองแม่ฮ่องสอนมาแต่โบราณตั้งอยู่บนยอดเขา มีความสูง 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ.2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเกระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ.2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก

17.00 น.     นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน

18.00 น.     บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารไข่มุก (มื้อที่ 2)

วันที่ 2
ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานชูตองเป้ - พระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย

05.00 น.     เช็คเอ้าท์ออกจากที่พักนำท่านออกเดินทางสู่ปางอุ๋ง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย จากนั้นเดินทางกลับ เดินเล่นถ่ายรูปที่บ้านรักไทย จนเหมาะสม เดินทางต่อ

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านชาสา รักไทย (มื้อที่3) 

เที่ยวชม บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนโรแมนติกที่รายล้อมด้วยหุบเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร่ ช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวมาก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ ท่ามกลางหุบเขา ไอหมอก ทะเลสาบ วิถีชีวิตและวัฒนธรมที่ด้รับอิทธิพลจากยูนนาน

09.00 น.     นำท่านออกเดินทางต่อยัง อ.ปาย ระหว่างทางแวะสะพานชูตองเป้ สะพานบุญที่ทำมาจากไม้ทอดยาวกับทุ่งนาที่กว้างไกล จากนั้นเดินทางต่อสู่อ.ปางมะผ้า แวะชมวิวกิ่วลมที่ปางมะผ้า

12.00 น.     นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4) ให้ท่านได้ทานส้มตำแซ่ปๆแก้เวียนหัว ก๋วยเตี๋ยว และชาเย็น กาแฟเย็นอร่อยๆ จากนั้นเดินทางสู่เมืองปาย

บ่าย     เดินทางถึง ปาย นำท่านเที่ยว พระธาตุแม่เย็น ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานานบริเวณวัดเงียบสงบ มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย โดยประวัติของวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใดด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่มียอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า

จากนั้นเข้าที่พักที่ปาย

17.00 น.     เข้าที่พัก โยมา โฮเทล พักผ่อนจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินเล่นถนนคนเดินปาย อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้ชิมอาหารอร่อยๆพื้นเมืองของปาย 

พักผ่อนจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินเล่นถนนคนเดินปาย อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้ชิมอาหารอร่อยๆพื้นเมืองของปาย

วันที่ 3
ชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - หมู่บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - ปายอินเลิฟ - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

06.00 น.     นำท่านชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวหยุนไหล นำทำนชมทะเลหมอกจุดชมวิวหยุนไหล ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตรเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลน หมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก คำว่า หยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมได้ทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5) 

จากนั้นเช็คเอ้าท์ ออกเดินทางไปเที่ยว วัดน้ำฮู เชื่อกันว่ามีน้ำออกจากเศรียรของพระจากนั้นเที่ยวบ้านสันติชล เลือกซื้อของฝากจากจีน เล่นชิงช้า ถ่ายรูปวิวสวยๆ วัดน้ำฮู เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์พระพุทธรูปองค์นี้ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ มีน้ำไหลออกมาอีก ในลักษณะซึมออกมาตลอดเวลา จึงมีผู้คนหลั่งไหลมาขอน้ำมนต์ไปสักการะอยู่เนืองๆ

กลางวัน     รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่6) ที่ บ้านสันติชม ชิมอาหารจีนยูนาน ขาหมู หมั่นโถว เข้ากับอากาศหนาวๆ จากนั้นเดินทางต่อหมู่บ้านสันติชล 

เดินทางสู่สะพานประวัติศาสตร์ปาย ถ่ายรูปกับสะพาน สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่ ริมถนนสาย 1095 สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น ใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเพื่อเข้าโจมตีประเทศ ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ กองทหารญี่ปุ่นได้เกณฑ์ชาวไทยจากหมู่บ้านต่างๆ ให้ขุดถางเส้นทางจาก จ.เชียงใหม่ ไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน ในขณะเดียวกันชาวบ้านอีกฝั่งจากทาง จ.แม่ฮ่องสอน ก็ถูกเกณฑ์ว่าจ้างให้ขุดถากถางเส้นทางมุ่งหน้าไปยัง จ.เชียงใหม่ โดยทั้งสองทางต่งมาบรรจบกันที่ฝั่งแม่น้ำ บริเวณบ้านทำปาย อ.ปาย แล้วจึงร่วมแรงกันใช้ข้างลากไม้ใหญ่หน้า 30 นิ้ว ออกจากปำ ตั้งเป็นเสาสร้างขึ้นเป็นสะพาน บรรจบทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเหนือแม่น้ำปาย กลายเป็นเส้นทางและสะพานแห่งประวัติศาสตร์สงครามแวะจิปเครื่องดื่มที่ ปายอินเลิฟ

16.00 น.     นำท่านส่งสนามบินเชียงใหม่

20.20 น.     เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ121 (CNX-BKK 20.20-21.40) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน ***ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าก่อนเดินทาง 7 วัน (มีค่าใช้จ่าย)

21.40 น.     เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. หัวหน้าทัวร์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
  ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
  (หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง (โครงการทัวร์เที่ยวไทย)

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง
 2. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่ำ 10 วัน
 3. รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 4. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
 5. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
 6. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
 7. รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
 8. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

หมายเหตุ*เมื่อลูกค้าดำเนินการชำระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ้นสุดลง และไม่สามารถนำกลับมาใช้สิทธิได้

**กรณีรัฐบาลมีคำสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

**กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ