ทัวร์เที่ยวสุขใจ สุโขทัย

ศาลสมเด็จพระนเรศวร | วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(พระพุทธชินราช) | วัดศรีชุม | อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย | วัดนางพญา | วัดช้างล้อม | วัดเจดีย์เจ็ดแถว | วัดมหาธาตุ | วัดพิพัฒน์มงคล

ทัวร์เที่ยวสุขใจ สุโขทัย

รหัส 006-0067
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
77 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ศาลสมเด็จพระนเรศวร-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(พระพุทธชินราช)-วัดศรีชุม -อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

05.00 : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

05.30 : นำท่านเดินทางสู่จังสุโขทัย ระหว่าทางบริการอาหารว่าง

11.00 : เดินทางถึง จังหวัดพิษณุโลก นำท่านกราบสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวร เขตพระราชวังจันทร์ สถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเข้าชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  ขอพร พระพทุธชนิราช พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลกและถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของไทย

15.00 : นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นำท่านเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองแห่งมรดกโลก ชมโบราณสถาน และชมความเจริญรุ่งเรื่องของเมืองสุโขทัย ที่ยังคงเหลือเค้าโครงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และยังเป็นเมืองแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทย นำท่านเข้าสู่ วัดศรีชุม วัดเก่าแก่ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพูดได้ ให้ท่านกราบ “พระอจนะ ที่แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว”พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ เชิญท่านขอพรเพื่อเสริมสิริมมงคล

17.00 : นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

19.00 : เดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย-วัดนางพญา-วัดช้างล้อม-วัดเจดีย์เจ็ดแถว-วัดมหาธาตุ-วัดพิพัฒน์มงคล

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ศรีสัชนาลัย

09.00 : นำทานเดินทางไป อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ชมโบราณสถาน และ โบราณวัตถุต่างๆมากมาย วัดนางพญา วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดมหาธาตุ

10.00 : นำท่านเดินทางไปยัง วัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย วัดพิพัฒน์มงคล เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่งนาสันนิษฐานว่า เป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ

20.00 : เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. จองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
31/12/2020 01/01/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวสุขใจ สุโขทัย
เดินทาง 31/12/2020 01/01/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  30/01/2021 31/01/2021
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวสุขใจ สุโขทัย
  เดินทาง 30/01/2021 31/01/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/02/2021 14/02/2021
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   3,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวสุขใจ สุโขทัย
   เดินทาง 13/02/2021 14/02/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27/03/2021 28/03/2021
    การเดินทาง
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวสุขใจ สุโขทัย
    เดินทาง 27/03/2021 28/03/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/04/2021 04/04/2021
     การเดินทาง
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     4,499 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวสุขใจ สุโขทัย
     เดินทาง 03/04/2021 04/04/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      31/12/2020 01/01/2021
      รถบัส
      4,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวสุขใจ สุโขทัย
      เดินทาง 31/12/2020 01/01/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       30/01/2021 31/01/2021
       รถบัส
       3,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เที่ยวสุขใจ สุโขทัย
       เดินทาง 30/01/2021 31/01/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        13/02/2021 14/02/2021
        รถบัส
        3,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เที่ยวสุขใจ สุโขทัย
        เดินทาง 13/02/2021 14/02/2021
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         27/03/2021 28/03/2021
         รถบัส
         3,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เที่ยวสุขใจ สุโขทัย
         เดินทาง 27/03/2021 28/03/2021
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          03/04/2021 04/04/2021
          รถบัส
          4,499 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เที่ยวสุขใจ สุโขทัย
          เดินทาง 03/04/2021 04/04/2021
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500.- ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • Thai Smile Airways (WE)
           • ก.พ.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 18 ครั้ง
           เริ่มต้น 8,999 บาท
           รหัส 007-0156
           3 วัน 2 คืน
           Thai Smile Airways (WE)
           เริ่มต้น 8,999 บาท
           ชื่นชอบ