ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน

เช็คอินสวนพฤกษา สักการะพระธาตุเชียงใหม่ สัมผัสสายลมหนาว นอนดูดาวดอยม่อนแจ่ม

ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน

รหัส 007-0017
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ก.พ.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
101 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – คาเฟ่ชม – วัดพระธาตุดอยคำ – ม่อนแจ่ม

08.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ มัคคุเทศก์ค่อยให้การต้อนรับท่าน และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

09.50 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ102

11.10 : เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ ชม คาเฟ่ คาเฟ่สวนสวยสไตล์ทรอปิคอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่าดิบชื้นเหมือนอยู่บนยอดดอย แต่เนรมิตไว้ในเมืองเชียงใหม่

เที่ยง : บริการอาหรกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ใน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางไม่ทุลักทุเล ใครมีรถพารถมาหย่อนไว้ แล้วเดินสูดบรรยากาศให้ฉ่ำปอด กอดภูเขา จุดชมวิวหลักๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณไปตามฤดูกาล

เย็น : บริการหมูกะทะ (2-3ท่าน 1ชุด และ 4ท่าน 2ชุด)

วันที่ 2 ม่อนแจ่ม – SKY WALK ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – ช้อปปิ้ง วัน นิมมาน

เช้า : บริการอารหารเช้า นำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา นำท่านสู่ ไร่ดอกลมหนาว ให้ท่านเข้าชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาลที่มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปี เป็นสวนดอกไม้บนม่อนแจ่ม ท่านจะได้สัมผัสกับวิวของสวนดอกไม้ และอากาศที่เย็นสบายของดอยม่อนแจ่ม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา นำท่านเดินทางสู่ วัน นิมมาน (One Nimman) ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋ๆ

เย็น : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 3 วัดอุโมงค์ – คาเฟ่ No.39 – วัดโลกโมฬี – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – เจดีย์หลวง – ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอารหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ และตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรืออยู่ในซอยหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินคาเฟ่ชิคๆที่ คาเฟ่ No.39 เป็นคาเฟ่ใกล้ๆกับวัดอุโมง สไตล์การตกแต่งร้านน่ารัก ๆ มีบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณกลางคาเฟ่ และที่เป็นไฮไลท์คือการถ่ายรูปคู่กับบ้านเก่าที่อยู่ติดบริเวณบ่อน้ำของคาเฟ่ มีมุมให้ท่านเลือกนั่งชิลมากมาย นำท่านชมความงามของ วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือนอกกำแพงเมืองเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินแลนด์มาร์ค ที่ไม่ว่าใครจะมาเชียงใหม่ก็ต้องมาเช็คอินพร้อมกับถ่ายรูป โพสท่าชิคๆที่ ถ่ายรูปประตูท่าแพ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านชม วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ อิสระท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี

22.15  : เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ VZ119

23.35 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อม ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสารการบิน
 • ค่ารถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม 380 บาท/เที่ยว (หรืออัพเดทตามสายการบิน
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 500 บาท
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
02/12/2020 02/12/2020
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ – พักม่อนแจ่ม 1 คืน
เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
*** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/12/2020 02/12/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ – พักม่อนแจ่ม 1 คืน
  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
  *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/12/2020 02/12/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ – พักม่อนแจ่ม 1 คืน
   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
   *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/12/2020 02/12/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    6,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ – พักม่อนแจ่ม 1 คืน
    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
    *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/12/2020 02/12/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ – พักม่อนแจ่ม 1 คืน
     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
     *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/12/2020 02/12/2020
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ – พักม่อนแจ่ม 1 คืน
      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
      *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/12/2020 02/12/2020
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ – พักม่อนแจ่ม 1 คืน
       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
       *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        02/12/2020 02/12/2020
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ – พักม่อนแจ่ม 1 คืน
        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
        *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         02/12/2020 02/12/2020
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ – พักม่อนแจ่ม 1 คืน
         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
         *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          02/12/2020 02/12/2020
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ – พักม่อนแจ่ม 1 คืน
          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
          *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           02/12/2020 02/12/2020
           VietJet Air
           9,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน
           เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
           *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            02/12/2020 02/12/2020
            8,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน
            เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
            *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             02/12/2020 02/12/2020
             9,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน
             เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
             *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
             *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              02/12/2020 02/12/2020
              6,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน
              เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
              *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
              *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               02/12/2020 02/12/2020
               8,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน
               เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
               *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
               *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                02/12/2020 02/12/2020
                8,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน
                เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 02/12/2020 02/12/2020
                 8,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน
                 เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                 *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                 *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  02/12/2020 02/12/2020
                  9,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน
                  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                  *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   02/12/2020 02/12/2020
                   8,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน
                   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                   *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    02/12/2020 02/12/2020
                    9,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอยคำ - พักม่อนแจ่ม 1 คืน
                    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                    *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     Share on social networks
                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                     • รถตู้
                     • ก.พ.64 - มี.ค.64
                     • 4 วัน 2 คืน
                     • 18 ครั้ง
                     เริ่มต้น 5,999 บาท
                     • รถตู้
                     • ธ.ค.63 - ม.ค.64
                     • 2 วัน 1 คืน
                     • 75 ครั้ง
                     เริ่มต้น 3,990 บาท
                     รหัส 006-0063
                     2 วัน 1 คืน
                     รถตู้
                     เริ่มต้น 3,990 บาท
                     ชื่นชอบ