ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม

จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน-ดอยอินทนนท์-พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ-จุดตอกหมุดสูงสุดแดนสยาม-พระธาตุศรีจอมทอง-วัดสวนดอก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่ม-ไร่ดอกลมหนาว-ชมทุ่งดอกไม้วัดเจ็ดยอด-วัดอุโมงค์-ONE NIMMAN-บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ร้านกาแฟ-วัดพระสิงห์-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-ถ่ายรูปประตูท่าแพ-วัดชัยมงคล-ครูบาเจ้าศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ

ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม

รหัส 001-0076
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
65 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเชียงใหม่-จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน-ดอยอินทนนท์-พระมหาธาตุนภเมทนีดล-พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ-จุดตอกหมุด สูงสุดแดนสยาม-พระธาตุศรีจอมทอง-วัดสวนดอก

03.30 : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

05.45 : ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX

07.00 : เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง ระหว่างทางบริการท่านด้วย SET BOX พร้อมน้ำดื่ม ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย พาท่านแวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน กับวิวภูเขาสลับซ้อนกันอย่างสุดลูกหูลูกตา จากนั้นนำท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดแดนสยาม ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านกราบสักการะ พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองอำเภอจอมทองครับ และเป็นวัดประจำปีชวด(ปีหนู) จากนั้นเดินทางสู่ วัดสวนดอก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่ม-ไร่ดอกลมหนาว-ชมทุ่งดอกไม้-วัดเจ็ดยอด-วัดอุโมงค์-ONE NIMMAN

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ให้ฉ่ำปอดให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพที่ระลึกที่ ไร่ดอกลมหนาว(รวมค่าเข้าชม) จุดชมวิวและสวนดอกไม้ที่มีความสวยงามสุดลูกหูลูกตาให้ท่านได้สูดอากาศกันอย่างเต็มปอด ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพที่ระลึกที่ ไร่ดอกลมหนาว(รวมค่าเข้าชม) จุดชมวิวและสวนดอกไม้ที่มีความสวยงามสุดลูกหูลูกตาให้ท่านได้สูดอากาศกันอย่างเต็มปอด

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ONE NIMMAN แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-ร้านกาแฟ-วัดพระสิงห์-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-ถ่ายรูปประตูท่าแพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประตูท่าแพ ซึ่งบริเวณนี้เป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ในสมัยอดีต เป็นกำแพงเมืองที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 วัดชัยมงคล-ครูบาเจ้าศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ-ร้านของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดชัยมงคล เป็นวัดมอญที่มีความรุ่งเรือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างเดินทางผ่านอนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.15 : ออกเดินทางจากเชียงใหม่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX  

20.25 : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม
เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
*** ราคาเด็ก 13,999 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
*** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
*** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 8,999 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 03/01/2021
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  13,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม
  เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
  *** ราคาเด็ก 13,999 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
  *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
  *** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 8,999 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   30/12/2020 02/01/2021
   Thai Lion Air
   13,999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม
   เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
   *** ราคาเด็ก 13,999 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
   *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
   *** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 8,999 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2020 03/01/2021
    Thai Lion Air
    13,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    *** ราคาเด็ก 13,999 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
    *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
    *** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 8,999 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • Air Asia (FD)
     • ธ.ค.63 - ก.พ.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 67 ครั้ง
     เริ่มต้น 9,999 บาท
     รหัส 010-0087
     3 วัน 2 คืน
     Air Asia (FD)
     เริ่มต้น 9,999 บาท
     • รถโค้ช
     • ก.พ.64 - ม.ค.64
     • 4 วัน 2 คืน
     • 23 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,999 บาท
     รหัส 003-0161
     4 วัน 2 คืน
     รถโค้ช
     เริ่มต้น 3,999 บาท
     ชื่นชอบ