ทัวร์เชียงราย นมัสการพระธาตุ 9 จอม

พระธาตุจอมสัก – พระธาตุจอมจันทร์ – พระธาตุจอมสวรรค์ –  พระธาตุจอมกิตติ-พระธาตุจอมทอง-พระธาตุจอมแว่ – พระธาตุจอมหมอกแก้ว – พระธาตุจอมแจ้ง
พระธาตุจอมผ่อ-วัดร่องขุ่น สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด – อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช – เชียงราย ไนท์บาร์ซ่า หรือ ถนนคนเดิน-วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง

ทัวร์เชียงราย นมัสการพระธาตุ 9 จอม

รหัส 001-0079
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
65 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – พระธาตุจอมสัก – พระธาตุจอมจันทร์ – พระธาตุจอมสวรรค์ - พระธาตุจอมกิตติ-พระธาตุจอมทอง

02.30 : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

05.30 : ออกเดินทางสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์  เที่ยวบินที่ XXXX

06.50 : คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารเช้าแบบ set box (1) นำท่านเดินทางสักการะ พระธาตุซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ที่เป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเปรียบเสมือนเป็นองค์แทนพระองค์ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา นมัสการสักการะพระธาตุเก้าจอม จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือ ตามคติล้านนาว่า “อยู่ดีกินหวาน” ประสบความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน การดำเนินชีวิตได้สมดังปรารถนา
1.พระธาตุจอมสัก เดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง เป็นวัดสวนป่าสัก จึงได้ชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสัก
2.พระธาตุจอมจันทร์ พระครูบาทิพย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลว เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๓
3.พระธาตุจอมสวรรค์ เดิมชื่อ “พระธาตุดอยขวยต่อ” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ 700 ปี
4.พระธาตุจอมกิตติ โดยตำนานเล่าว่า พระเจ้าพังคราช พร้อมด้วยโอรส คือ  พระเจ้าพรมมหาราช ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากพระเถระเจ้าชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
5. วัดพระธาตุดอยจอมทอง
เป็นมงคลนามแห่งเมืองเชียงราย เดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนที่พ่อขุนเม็งรายจะมาพบพื้นที่และสร้างเป็นเมืองเชียงราย ในปี พ.ศ. 1805

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 พระธาตุจอมแว่ - พระธาตุจอมหมอกแก้ว – พระธาตุจอมแจ้ง - พระธาตุจอมผ่อ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
6.  พระธาตุจอมแว่
พระธาตุจอมแว่ได้สร้างขึ้นโดยพญางำเมือง เจ้า เมืองภูกามยาวในราว พ.ศ. 1837
7. วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
8. พระธาตุจอมแจ้ง สร้างเมื่อ พ.ศ. 1331 เดิมเรียกว่า พระธาตุจวน แจ้ง เนื่องจากสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จถึงสถานที่นี้จวนสว่างพอดี ต่อมาเพี้ยนเป็นจอมแจ้ง 
9.พระธาตุจอมผ่อ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เชียงรายไนท์บาร์ซ่า หรือ ถนนคนเดิน

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังจากรับประทานอาหารแล้ว พาทุกท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์ มาร์คที่ต้องไปเมื่อไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย นำท่านเข้าชม สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านสักการะ อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย หรือพญามังราย ปฐม กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย ผู้รวบรวมบ้านเมืองจนเข้าเป็นปึกแผ่นและเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนาอันรุ่งเรือง จึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ พาทุกท่านเดินทางถึง เชียงรายไนท์บาร์ซาร์  

เย็น : รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4 วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ของฝาก – สนามบินแม่ฟ้าหลวง- สนามบินดอนเมือง

เช้า ; รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พาทุกท่านเดินทางไปยัง วัดร่องเสือเต้น ความโดดเด่นของวัดร่องเสือเต้นที่ เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดสวยงามและได้รับความนิยมอีกวัดนึงในจังหวัดเชียงราย
พาทุกท่านเดินทางไปยังร้านของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองและอาหารพื้นเมือง  

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน แบบ set box ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

15.25 : ออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX

 16.45 : เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย นมัสการพระธาตุ 9 จอม
เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
*** ราคาเด็ก 13,999 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
*** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
*** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 8,999 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 03/01/2021
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  13,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย นมัสการพระธาตุ 9 จอม
  เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
  *** ราคาเด็ก 13,999 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
  *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
  *** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 8,999 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   30/12/2020 02/01/2021
   Thai Lion Air
   13,999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย นมัสการพระธาตุ 9 จอม
   เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
   *** ราคาเด็ก 13,999 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
   *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
   *** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 8,999 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2020 03/01/2021
    Thai Lion Air
    13,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงราย นมัสการพระธาตุ 9 จอม
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    *** ราคาเด็ก 13,999 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 2,500) ***
    *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
    *** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 8,999 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • รถตู้
     • ธ.ค.63
     • 3 วัน 2 คืน
     • 97 ครั้ง
     เริ่มต้น 6,999 บาท
     ชื่นชอบ