ทัวร์เชียงราย ดอยตุง

แอ่วเจียงฮาย แวะพระธาตุดอยตุง ชมความวิจิตรงดงาม อุโบสถสีขาว วัดร่องขุ่น วิหารสีน้ำเงินวัดร่องเสือเต้น ชมงานศิลปะและปรัชญา ณ บ้านดำ

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง

รหัส 007-0022
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
96 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงราย – วัดพระแก้ว – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง

09.00 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

11.10 : บินลัดฟ้าสู่ จังหวัดเชียงราย โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL536

12.35 : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและประเทศลาว นำท่านเดินทางสู่ วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย จากนั้นนำท่านชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลค์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ จากนั้นนำท่านชม วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่บนเขามีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ ” พบโชคธรรมเจดีย์”

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 2 ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์

เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ พระตำหนักดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเล่ต์ สไตล์สวิส กับสถาปัตยกรรมล้านนา ชม สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ประกอบไปด้วยสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ไม้ประดับลดหลั่นไปตามไหล่เขา บนพื้นที่ราว 30 ไร่ นำท่านเดินทางเข้าสู่ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ จากนั้นให้ท่านอิสระ จิบชากาแฟที่ร้าน กาแฟภูผาฮี้ ร้านกาแฟหลักสิบแต่วิวหลักล้าน ให้ท่านชมวิวชมหมอกสวยๆที่อยู่ตรงหน้าพร้อมสูดอากาศให้เต็มปอด

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่ชาฉุยฟง ชาฉุยฟงเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชาแบบดั้งเดิมที่มีคุณภาพที่สุดในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกษตรในราชอาณาจักรไทย ที่ไร่ชาฉุยฟง ปลูกชาหลายชนิด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ ตลาดนัดยามค่ำคืน ในตัวเมืองเชียงราย ที่มีสินค้าพื้นเมืองของเชียงรายให้จับจ่ายมากมาย

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) – วัดร่องขุ่น – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือ บ้านดำ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านไม้ ศิลปะแบบล้านนา บ้านปูนรูปทรงแปลกตา บ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีดำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยพื้นที่กว่า 8,000 ไร่

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านชม วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี นำท่านแวะ ศูนย์รวมของฝาก จ.เชียงราย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

17.00 : นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

19.40 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL545

21.05 : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถบัสและรถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
02/12/2020 02/12/2020
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย ดอยตุง
เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/12/2020 02/12/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย ดอยตุง
  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/12/2020 02/12/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย ดอยตุง
   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/12/2020 02/12/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงราย ดอยตุง
    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/12/2020 02/12/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงราย ดอยตุง
     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/12/2020 02/12/2020
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงราย ดอยตุง
      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       02/12/2020 02/12/2020
       Thai Lion Air
       8,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงราย ดอยตุง
       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        02/12/2020 02/12/2020
        8,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงราย ดอยตุง
        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         02/12/2020 02/12/2020
         8,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงราย ดอยตุง
         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          02/12/2020 02/12/2020
          8,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงราย ดอยตุง
          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           02/12/2020 02/12/2020
           9,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงราย ดอยตุง
           เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            02/12/2020 02/12/2020
            9,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงราย ดอยตุง
            เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • รถตู้
             • ธ.ค.63
             • 2 วัน 1 คืน
             • 104 ครั้ง
             เริ่มต้น 2,999 บาท
             รหัส 007-0037
             2 วัน 1 คืน
             รถตู้
             เริ่มต้น 2,999 บาท
             • เดินทางมาเอง
             • ธ.ค.63
             • 3 วัน 2 คืน
             • 63 ครั้ง
             เริ่มต้น 4,999 บาท
             ชื่นชอบ