ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่

ชมเกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย “สมุย” ดำน้ำชมความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลที่เกาะเต่า ขอพรไอ้ไข่เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่

รหัส 007-0046
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
104 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ

19.00 น.     พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.00 น.          นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรถตู้

วันที่ 2 สุราษฎร์ธานี – ท่าเรือดอนสัก – ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่สู่เกาะสมุย – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตาหินยาย – น้ำตกหน้าเมือง – หาดเฉวง

06.00 : เดินทางถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเวลาให้ท่านล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก

เช้า : บริการอาหารเช้า แบบ Set Box 

07.00 : เดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือหลักที่มีเรือเฟอร์รี่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารเพื่อเดินทางสู่เกาะภายในอ่าวไทย อาทิเช่น เกาะสมุย, เกาะราชา, เกาะพะงัน เป็นต้น

08.00 : เดินทางถึง ท่าเรือดอนสัก ให้ท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ขึ้นเรือซีทรานเฟอร์รี่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะสมุย เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต และเกาะช้าง ได้รับการขนานนามให้เป็น “เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย”

10.00 : เดินทางถึง เกาะสมุย นำท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะฟาน หรือพระพุทธโคดม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ หินตาหินยาย ตั้งอยู่ในบริเวณหาดละไม เป็นโขดหินรูปร่างแปลกประหลาด นำท่านชม น้ำตกหน้าเมือง น้ำตกขนาดกลางบนเกาะสมุย มีความสูง 15 เมตร มีสายน้ำไหลลงมาตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดเฉวง ชายหาดยอดนิยมอันดับหนึ่งของเกาะสมุย

เย็น : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว

วันที่ 3 สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเต่า

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : พร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เกาะนางยวน

09.00 : นำท่านออกเดินทางโดยสปีดโบ๊ท เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะนางยวน เกาะขนาดเล็ก 3 เกาะที่เชื่อมต่อกันด้วยสันทรายสีขาวจนก่อให้เกิดเป็นทะเลแหวกและชายหาด 3 แห่ง

10.30 : เดินทางถึง เกาะนางยวน อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หรือเลือกเดินเท้าขึ้นชมจุดชมวิวเกาะนางยวน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

12.00 : ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะเต่า เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีลักษณะเป็นเม็ดถั่วเว้าเป็นอ่าวซึ่งมีอยู่มากมายถึง 11 อ่าว 10 แหลม นับเป็นเกาะที่มีจุดดำน้ำสวยที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ จากนั้นอิสระให้ท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นชมความสวยงามของหมู่ปะการัง และเหล่าสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล ตามอัธยาศัย

15.00 : ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย เพื่อเดินทางกลับสู่ที่พัก

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 สมุย – ท่าเรือหน้าทอน – ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือดอนสัก – วัดเจดีย์ – วัดพระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน เพื่อให้ท่าน ขึ้นเรือซีทรานเฟอร์รี่ กลับสู่ท่าเรือดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10.30 : เดินทางถึง ท่าเรือดอนสัก นำท่านออกเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือไอ้ไข่วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานแห่งเดียวในประเทศที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยได้อย่างสมบูรณ์

เย็น : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

23.50 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
03/12/2020 06/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
เดินทาง 03/12/2020 06/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04/12/2020 07/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
  เดินทาง 04/12/2020 07/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   05/12/2020 08/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
   เดินทาง 05/12/2020 08/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    09/12/2020 12/12/2020
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
    เดินทาง 09/12/2020 12/12/2020
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10/12/2020 13/12/2020
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
     เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      17/12/2020 20/12/2020
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
      เดินทาง 17/12/2020 20/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       24/12/2020 27/12/2020
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       10,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
       เดินทาง 24/12/2020 27/12/2020
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 6,200) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        29/12/2020 01/01/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        10,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
        เดินทาง 29/12/2020 01/01/2021
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 6,200) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         30/12/2020 02/01/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         10,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
         เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 6,200) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          03/12/2020 06/12/2020
          รถตู้
          8,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
          เดินทาง 03/12/2020 06/12/2020
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           04/12/2020 07/12/2020
           รถตู้
           8,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
           เดินทาง 04/12/2020 07/12/2020
           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            05/12/2020 08/12/2020
            รถตู้
            8,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
            เดินทาง 05/12/2020 08/12/2020
            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             09/12/2020 12/12/2020
             รถตู้
             8,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
             เดินทาง 09/12/2020 12/12/2020
             *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              10/12/2020 13/12/2020
              รถตู้
              8,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
              เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
              *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               17/12/2020 20/12/2020
               รถตู้
               8,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
               เดินทาง 17/12/2020 20/12/2020
               *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 3,000) ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                24/12/2020 27/12/2020
                รถตู้
                10,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
                เดินทาง 24/12/2020 27/12/2020
                *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 6,200) ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 29/12/2020 01/01/2021
                 รถตู้
                 10,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
                 เดินทาง 29/12/2020 01/01/2021
                 *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 6,200) ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  30/12/2020 02/01/2021
                  รถตู้
                  10,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่
                  เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
                  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 6,200) ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   Share on social networks
                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • รถตู้
                   • ธ.ค.63 - มี.ค.64
                   • 3 วัน 2 คืน
                   • 66 ครั้ง
                   เริ่มต้น 5,288 บาท
                   • รถบัส
                   • ธ.ค.63 - เม.ย.64
                   • 2 วัน 1 คืน
                   • 77 ครั้ง
                   เริ่มต้น 3,999 บาท
                   รหัส 006-0067
                   2 วัน 1 คืน
                   รถบัส
                   เริ่มต้น 3,999 บาท
                   ชื่นชอบ