• ตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า        ตักบาตรบนแพเมืองเฟือง
 • ชมจิตรกรรมภาพวาด ณ วัดเชียงทอง
 • ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ พระธาตุพูสี
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา
 • (เวียงจันทน์-หลวงพระบาง / หลวงพระบาง-วังเวียง)
 • ล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้ำซอง เมืองวังเวียง
 • ชมความสวยงามของ น้ำตกตาดกวางสี
 • CITY TOUR เมืองเวียงจันทน์
ทัวร์ลาว
รหัส 001-2129
วันที่เดินทาง
ต.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินอุดรธานี - ด่านสะพานมิตรภาพจังหวัดหนองคาย - เวียงจันทน์ - ประตูชัย - วัดสีเมือง – นั่งรถไฟEMUสู่หลวงพระบาง – หลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – เที่ยวชมตลาดมืด

05.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน NOK AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.50 น.     นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD300       

09.00 น.     เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่ สนามบินอุดรธานี (บริการอาหารเช้า ที่ อุดรธานี) (มื้อที่ 1)

เดินทางไป สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว

จากนั้นเดินทางเข้าด่าน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 เดินทางถึงด่านลาว ผ่านจุดคัดกรองตรวจคนเข้าเมือง สมควรแก่เวลามุ่งหน้าสู่ ตัวเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ ชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว ชม วัดสีเมือง เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมือง มีคำบอกเล่าเก่าแก่ว่าเกี่ยวข้องกับสาวชื่อ สี เป็นหญิงท้องแก่ ยอมสละชีวิตพร้อมลูกในท้องพร้อมกับม้าอีกหนึ่งตัว เป็นผีอารักษ์เสาหลักเมืองเวียงจันทน์ จึงนำเอาชื่อสาวสีมาตั้งเป็นชื่อวัดว่า “วัดสีเมือง” ชาวเวียงจันทน์ได้เรียกสาวสีว่า ย่าแม่สีเมือง สักการะพระธาตุวัดสีเมือง เป็นธาตุที่สร้างด้วยศิลาแลง  ศูนย์เครื่องเงินหัตถกรรม เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ของที่ระลึกอื่นๆ

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

หลังจากรับประทานอาหาร เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงสู่ หลวงพระบาง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) อยู่ภาคเหนือของประเทศลาว ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลก

***อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลารถไฟและสถานีตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง***

เดินทางถึง หลวงพระบาง นำทุกท่าน นมัสการพระธาตุพูสี ขึ้นบันได 328 เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง เป็นที่กล่าวกันว่ามาหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ้นพูสีก็เท่ากับว่าไม่ได้มาถึงหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว

จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง สามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าได้ตามอัธยาศัยชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

พักที่ โรงแรมในหลวงพระบาง ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2
หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม) - น้ำตกตาดแส้ – น้ำตกตาดกวางสี

05.30 น.     เชิญท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุก เช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง

**การใส่บาตรข้าวเหนียวเป็นบุญส่วนบุคคล ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระเอง จำนวน ขั้นต่ำ 100 บาท**

 07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

09.00 น.     จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) ประดิษฐานพระบางซึ่งอาราธนามาจากเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมและเจดีย์ธาตุดอกบัวใหญ่ และมีพระธาตุองค์ใหญ่ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่งทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม

เดินทางต่อไปชม น้ำตกตาดแส้ ผลงานชิ้นเอกตามธรรมชาติที่งดงามซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูฝน เป็นหนึ่งในน้ำตกลาวที่สวยที่สุด มีน้ำไหลผ่านหน้าผาหินปูนที่น่าทึ่งในหลาย ๆ ระดับ ก่อนที่จะไหลลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

จากนั้นนำท่าน เดินทางต่อไปชม น้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสอง ข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันประทับใจได้เวลาอันสำควรนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ โรงแรมในหลวงพระบาง ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3
หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง – พระราชวังหลวงพระบาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปวังเวียง - สะพานฟ้า – ถ้ำนางฟ้า - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - ตลาดมืดวังเวียง

06.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

07.00 น.     นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดเชียงทอง วัดแห่งนี้ถือเป็นมณีแห่งเมืองหลวงพระบางและศิลปะล้านช้าง ที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดองค์หนึ่งของเมืองหลวงพระบาง

09.55 น.     นำท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง หรือ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สร้างในรัชสมัยเจ้ามหา   ชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการ ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์

ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟหลวงพระบาง

เดินทางออกจากหลวงพระบางขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

***อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลารถไฟและสถานีตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง***

เดินทางถึง วังเวียง เป็นเมืองท่องเที่ยวในแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ห่างจากนครหลวง​เวียงจันทน์ ประมาณ 160 กิโลเมตร ได้ฉายาว่า เมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

พาทุกท่าน ถ่ายภาพกับ สะพานสีฟ้า อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปสถานที่ใหม่ ในวังเวียง ก็คือ สะพานแขวนสีฟ้า ทอดข้ามแม่น้ำซอง นักท่องเที่ยว ส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพาน แห่งนี้กัน จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม ถ้ำนางฟ้า เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมาย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซอง (ค่าล่องเรือรวมในค่าทัวร์แล้ว) ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งและชมวิวทิวทัศน์ยามเย็นที่สวยงาม อิสระถ่ายภาพและพักผ่อนตามอัธยาศัย

นำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืดวังเวียง สามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าได้ตามอัธยาศัย ชมบรรยากาศยาม ค่ำคืนของวังเวียง

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9)

พักที่ โรงแรมในวังเวียง ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 4
วังเวียง – บลูลากูน – วัดสินไชยาราม – หาดดอนกลาง - เมืองเฟือง - เรือนแพเมืองเฟือง

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 10)

09.00 น.     นำพาทุกท่านไปชมสถานที่สถานที่ท่องเที่ยว ชื่อดังของเมืองนี้นั้นก็คือ บลูลากูน สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะเวียนมาสัมผัสความงาม,เงียบสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11)

หลังจากรับประทานอาหารออกเดินทางมุ่งสู่เมือง เมืองเฟือง เมืองท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงในตอนนี้ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติงดงามบริสุทธิ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาของแขวงเวียงจันทน์ ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 100 กิโลเมตร เที่ยวชมธรรมชาติ ของแม่น้ำ,เรือนแพ,และวิถีชีวิต ริมฝั่งแม่น้ำ  พาท่านเข้าชม วัดสินไชยาราม,เที่ยวหาดดอนกลาง ใช้เวลาสำหรับการถ่ายรูปและการพักผ่อนแบบธรรมชาติ ในบรรยากาศ สายน้ำ,ป่าไม้,และภูเขา

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 12)

นำท่าน เข้าพัก ที่เรือนแพ ชมธรรมชาติยามเย็นของวิถีชีวิตริมลำน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ บนแพที่พักไม่มีแอร์และห้องน้ำในตัว ห้องน้ำจะอยู่บนฝั่งแผ่นดิน

วันที่ 5
ตักบาตรแพเมืองเฟือง - เวียงจันทน์ – อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช - พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ - หอพระแก้ว – ด่านหนองคาย - สนามบินอุดรธานี

05.30 น.     เชิญท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจะนั่งเรือออกบิณฑบาต ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองเฟือง

 **การใส่บาตรข้าวเหนียวเป็นบุญส่วนบุคคล ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระเอง จำนวขั้นต่ำ 100 บาท**

7.00 น.     รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 13)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวียงจันทน์ เข้าชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปะแบบล้านช้าง เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14)

พาท่านเข้าชม หอพระแก้ว เคยเป็นวัดในเวียงจันทน์ ประเทศลาว ตั้งอยู่ริมถนนเซดถาทิราด สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2108 เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) แต่สร้างใหม่หลายครั้ง ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชหลังย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมายังเวียงจันทน์ วัดนี้สร้างในเขตพระราชฐาน เพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตที่สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชอัญเชิญจากนครเชียงใหม่ เมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา มายังหลวงพระบาง เนื่องจากวัดนี้เป็นสถานที่ส่วนพระองค์ จึงไม่มีพระสงฆ์จำวัด พระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดนี้เป็นเวลากว่า 200 ปี ปัจจุบันข้างในเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะทางศาสนาและร้านค้าขนาดเล็ก

15.00 น.     เดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ให้ท่านได้แวะชมและเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ตามอัธยาศัย จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวสู่จังหวัดหนองคาย นำคณะเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น.     เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD309

20.00 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ ส่งทุกท่านกลับพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถตู้หรือรถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 US (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย)

เงื่อนไขการออกเดินทาง

ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง

 • หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
  หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์
 • การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
  การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาเตรียมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วันกรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน)

 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ