• เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)- โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
 • โคเปนเฮเก้น-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์
 • มัลโม่ (สวีเดน)-ล่องเรือสำราญ DFDS
 • ออสโล (นอร์เวย์)-กอล
 • ฟลัม-ล่องเรือชมฟยอร์ด-กุ๊ดวานเก้น-นั่งรถไฟสายโรแมนติก-ไมร์ดาล-วอส-เบอร์เก้น
 • เกโล-ออสโล
 • คาร์ลสตัด (สวีเดน) -สต็อคโฮล์ม
 • พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ล่องเรือ Tallink Silja Line
 • กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
ทัวร์ยุโรป Best Scan 4 Caps เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
รหัส 014-0878
วันที่เดินทาง
มิย.65 - ตค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
107,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สุวรรณภูมิ-เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)- โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

06.00 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ส์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

08.55 น. : นำท่านออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY-142

15.25 น. : เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

17.55 น. : ออกเดินทางโดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY-959

18.35 น. : เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงโคเปนเฮเก้นเมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC Bella Sky Hotel, Copenhagen หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2
โคเปนเฮเก้น-เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก-ถนนสตรอยก์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมเมืองโคเปนเฮเก้น Copenhagen เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึ้ง และสง่างามดังเมืองแห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกนเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ นำท่านถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด The Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมืองซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า ผ่านชมสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออน Gefion Fountain เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา  จากนั้นนำท่านสู่จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลส นำท่านชมภายนอกและถ่ายรูปกับพระราชวังอมาเลียนบอร์ก Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ที่ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่เหมือนกับพระราชวังบัคกิ้งแฮมที่อังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่านท่าเรือนูฮาวน์ Nyhavn ท่าเรืออันเก่าแก่ของเดนมาร์ก ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของตัวเมืองโคเปนเฮเก้น ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ ตัวเมืองหลวงเพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้าปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งความบันเทิงอันทันสมัย เต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังมากมาย ผับ บาร์ และร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม รายล้อมไปด้วยตึกสีสันสดใสมากมาย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ถนนสตรอยก์ Stroget Street แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเก้น นับเป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกครอบคลุมถนนทั้งหมด 4 สายและมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรและถูกประกาศให้เป็นเขตปลอดรถยนต์ตั้งแต่ปี 1962   ***เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย***  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งโดยเริ่มจากศาลาว่าการเมืองหรือซิตี้ฮอลล์ไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC Bella Sky Hotel, Copenhagen หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
โคเปนเฮเก้น-มัลโม่ (สวีเดน)-ล่องเรือสำราญ DFDS

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองมัลโม่ Malmo เมืองหลักทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสวีเดนรองจากสต็อกโฮล์มและเมืองโกเธนเบิร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นดับ 6 ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย มัลโม่ถือเป็นเมืองสำคัญในแถบภาคใต้ของสวีเดนแห่งนี้อยู่ในเขตของแคว้นโอเรซุนด์ เป็นเมืองเก่าแก่และมีอุตสาหกรรมมากที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่าของเมืองมัลโม่ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเเละมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ นำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกปราสาทมัลโม ที่ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์อีริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ.1436 ก่อนที่พระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์กจะทรงโปรดให้มีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองมัลโมยังอยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์ก เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัยของเมืองทางด้านทิศตะวันตกเเละควบคุมการค้าขายทางเรือในช่องเเคบโอเรซุนด์ นอกจากนี้เเล้วปราสาทเเห่งนี้ยังโด่งดังเพราะชาวเดนมาร์กใช้เป็นสถานที่คุมขังเจมส์ เฮปเบิร์น พระสวามีคนที่สามของสมเด็จพระราชินีแมรี่ แห่งสก็อตเเลนด์เเละในช่วงศตวรรษที่ 19 ยังใช้ลานของปราสาทเป็นลานประหารอีกด้วย จากนั้นชมศาลากลางเมืองมัลโม่ หรือ Malmo City Hall ที่สร้างมาตั้งเเต่ศตวรรษที่ 16 ถึง 19 ตั้งอยู่บริเวณของจัตุรัส Stortorget จัตุรัสที่เก่าเเก่ที่สุดของเมือง โดยอาคารเเห่งนี้มีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ St.Peter’s Church โบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ด้วยอิฐน้ำตาลสีแดงและถือเป็นโบสถ์หลักประจำเมืองด้วย จากนั้นให้ท่านแวะถ่ายรูปกับอาคาร Turning Torso Tower อาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดในกลุ่มสแกนดิเนเวียและมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่บิดเกลียวเล็กน้อยของสถาปนิคชาวสเปน บางแห่งเรียกตึกนี้ว่า Twisting Torso สร้างเสร็จในปี 2005 ด้วยความสูง 190 เมตร ประกอบด้วยตัวอาคาร 54 ชั้น และหมุนเกลียวจากฐานล่าง 90 องศา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรือสำราญ DFDS (DFDS Seaway) จากกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเรือ DFDS เป็นเรือสำราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่นเกมส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือหรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กับเมนูอาหารหลากหลายและเครื่องดื่ม Soft Drink

เข้าพักบนเรือสำราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพักคู่แบบ 2 Berth Inside cabin อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

*** กรุณาเตรียมกระเป๋าเล็กสำหรับ 1 คืนพักในเรือ เพื่อความสะดวกในการถือขึ้น-ลงเรือ***

วันที่ 4
ออสโล (นอร์เวย์)-กอล

เช้า : รับประทานอาหารเช้าบนเรือ

เดินทางถึงท่าเทียบเรือกรุงออสโล Oslo ประเทศนอร์เวย์ นำท่านเช็คเอ๊าท์ที่พักบนเรือพร้อมรับสัมภาระ จากนั้นผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชรอรับที่ท่าเรือและนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวงแสนสวมริมชายฝั่งทะเลออสโลฟยอร์ดที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย

นำท่านชมสวนปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากร ที่นำผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอกเนอร์ ทีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปั้นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิต ที่มีความหมายสอนใจ จากนั้นนำท่านผ่านชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์บรูค Aker Brygge และที่ตั้งของศาลาว่าการ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ำพุ  สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมืองกอล Gol เมืองแสนสวยล้อมรอบไปด้วยเขาที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ เมืองแห่งปากประตูสู่ดินแดนแห่งฟยอร์ดแลนด์และสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศและยังเป็นเมืองที่ยังคงรักษาจารีตวัฒนธรรมรูปลักษณ์ดั้งเดิมของหมู่บ้านชนชาวนอร์สในต้นคริสต์ศตวรรษที่19 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Storefjell Resort Hotel, Golหรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5
กอล-ฟลัม-ล่องเรือชมฟยอร์ด-กุ๊ดวานเก้น-นั่งรถไฟสายโรแมนติก-ไมร์ดาล-วอส-เบอร์เก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม Flam  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลายและกระเทาะ จนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามอย่างมาก  นำท่านล่องเรือชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม ตลอด เส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลาย ที่กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับกับต้นสนอันยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันตระการตากับจนกระทั่งถึงท่าเรือเมืองกุ๊ดวานเก้น Gudvangen หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน ฟยอร์ดที่มีความยาวจากมหาสมุทรเข้ามาสู่แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดวานเก้นนั้นเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆ มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักร้อยคนเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะลงเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฟลัม จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติกหรือฟลัมส์บานา Flamsbana เส้นทางรถไฟสายโรแมนติก Scenic Train ที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ เดินทางสู่สถานีไมร์ดาล สถานีแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 867 เมตร ชมวิวแสนสวยระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติ อันสวยงาม จากนั้นเปลี่ยนรถไฟจากสถานีไมร์ดาล ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะ รถไฟสายโรแมนติกนี้จะนำท่านลอดอุโมงค์ระหว่างทางซึ่งมีถึง 20 แห่ง และ 18 แห่งนี้ได้ใช้แรงงานคนขุดล้วนๆ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟจากสถานีไมร์ดาลเดินทางไปยังเมืองวอส Voss อีกเมืองสกีรีสอร์ทแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผู้ตามเสด็จในครั้งนั้น ใส่กรอบแสดงไว้ที่ล็อบบี้ชั้น 2 ของโรงแรม Fleischer’s Hotel Voss รถโค้ชรอรับที่สถานีรถไฟเมืองวอสและเดินทางต่อสู่เมืองเบอร์เก้น  Bergen เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม  มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

 ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Thon Bergen Airport Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6
เบอร์เก้น-เกโล-ออสโล

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี  นำท่านชมตลาดปลา Fish Market ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน Bryggen อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียวจั่วหน้าสามเหลี่ยม มีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกรและรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเกโล Geilo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ดนอร์เวย์ ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ นำท่านผ่านชมเมืองเกโล และเดินทางกลับสู่กรุงออสโล  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7
ออสโล-คาร์ลสตัด (สวีเดน) -สต็อคโฮล์ม

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองคาร์ลสตัด Karlstad ประเทศสวีเดน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคาร์ราเวล แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของสวีเดน และอยู่ในเขตทะเลสาบวาเนน ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทาง นำท่านผ่านชมเมืองคาร์ลสตัดเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงสต็อคโฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัติรย์คาร์ลที่ 6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-Stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัดและสะพานหิน ซึ่งเมืองนี้มีความเป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวนอร์ดิกอาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่กรุงสต็อคโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกำเนิดนครอันงามสง่า ริมคลองมากมายจนได้รับฉายา” ราชินีแห่งทะเลบอลติค” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Scandic Talk Hotel, Stockholm หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8
สต็อคโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ล่องเรือ Tallink Silja Line

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมกรุงสต็อคโฮล์ม โดยเริ่มจากนำท่านขึ้นจุดชมวิวบนฟเจลกาตัน Fjallgaten จุดชมวิวที่สวยที่สุดของสต๊อกโฮล์มเป็นถนนเลียบชายฝั่ง ให้ท่านชมทัศนียภาพงดงามที่มองออกไปเห็นทะเลสวยงามและเรือใบต่างๆ ท่านจะเห็นทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อคโฮล์ม, เกาะเมืองโบราณ, พระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดนอันโอ่โถงงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ ปัจจุบันเป็นที่เลี้ยงรับรองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล จากนั้นนำท่านชมแกมล่าสแตน Gamla Stan หรือเขตเมืองเก่า นำท่านชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ City Hall สัญลักษณ์ของกรุงสต็อกโฮลม์ สร้างเสร็จปีค.ศ.1923 และเป็นโครงการก่อสร้างใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ในศตวรรษที่ 20 เป็นที่ทำการของศาลาว่าการเมือง และสถานที่สำหรับจัดงานรับรางวัลโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสาขาสันติภาพที่มีขึ้นในออสโล) ตัวตึกที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศิลปินชั้นนำในเวลานั้น จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีลงน้ำเรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300 ปี ถึงได้กู้ขึ้นมา เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95% และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้นเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นโดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa เป็นต้น

นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ

เข้าพักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA (STO-HEL) Overnight Cruise ห้องพักคู่แบบ 2 Berth Inside Cabin

วันที่ 9
กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าบนเรือ

ให้ท่านผ่านขั้นตอนการเช็คเอ๊าท์และรับสัมภาระ รถโค้ชรอรับที่ท่าเรือแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเฮลซิงกิ นำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ Helsinki เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เนื่องจากความงดงามและโดดเด่นของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝั่งยุโรปและรัสเซีย เมืองเฮลซิงกิถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชาแห่งสวีเดน ต่อมาในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย เฮลซิงกิได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์แทนที่เมืองตรูกู เฮลซิงกิจึงมีความโดดเด่นท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก ชมจัตุรัสซีเนท Senate Square ย่านใจกลางเมืองและชมโบสถ์หินเทมเปเลียวคิโอ Rock-Church ซึ่งสร้างในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา จากนั้นนำท่านชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเริ่มต้นจากมาร์เก็ตสแควร์เด่นตระหง่านด้วยอาคารนีโอคลาสสิกประดับยอดโดมสีเขียวได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปซึ่งก็คือ จัตุรัสรัฐสภาซึ่งลานจัตุรัสตรงกลางเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย และให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าจากย่านมาร์เก็ตสแควร์ Market Square แหล่งสินค้ามากมาย อาทิ สินค้าทำมือสไตล์ฟินแลนด์ อาหารพื้นเมือง พายเนื้อ ขนมหวาน ไอศครีม อาหารทะเลบ เค้ก และเครื่องเทศต่างๆ รวมถึงของที่ระลึก

***เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิและเผื่อเวลาให้ท่านทำคืนภาษีที่สนามบิน

17.20 น. : ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินน์แลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY-141

วันที่ 10
สนามบินสุวรรณภูมิ

07.15 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ส์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมบริการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินฟินแอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวัง และหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 16 มี.ค.2565 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,900บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • ไม่มีสัญญาณ Wifi และไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/) (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็นสำคัญ)
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรม (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทางถึงไทย (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็นสำคัญ)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

**สายการบินฟินน์แอร์เดินทางด้วยชั้นประหยัดไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟู้ด

ยกเว้นท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออื่นๆ เป็นต้น

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ**

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท และค่าทิปท่านละ 1,900 บาท  โดยเรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***

*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ

 – อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯและจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที

 • เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้รวมทั้งไม่สามารถ Refund ตั๋วได้

กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย **

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์
ขั้นตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่เดินทางแล้ว จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด
ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการทำนัดหมาย
ขั้นตอน 3 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะ

ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันที่นำเที่ยว

การยกเลิก

1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

 1. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

4.กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ

 • ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศในเขตเชงเก้นให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน
 2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตฝรั่งเศส

***การยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS FRANCE***

ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15-21 วันทำการ

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

 

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***

 1. สถานทูตฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
 2. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

 1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
  • หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
  • หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
 2. รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า
 • ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)
 • รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
  บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊กอายส์ **
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี
 • ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • หากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 1. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
 2. สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
 4. สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
 5. สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว
 1. หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
  *** การสะกดชื่อ นามสกุลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือเดินทาง มิเช่นนั้น สถานทูตจะไม่รับพิจารณา (สำคัญมาก) ***
 • กรณีลูกจ้างใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น(ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็นต้น
 • กรณีมีอาชีพรับราชการใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด(หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน
 • หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
 • หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
 • กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)
 • กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษาใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
 1. หลักฐานการเงิน
 • ใช้สเตทเม้นท์เงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว(Bank Statement) อัพเดทไม่เกิน 10 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต
 • หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
 • กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น
 • กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูต 1 ฉบับโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

 1. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
 • จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  **

***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

***********************************************************************************************************

 กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป

หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนำเอกสารส่งยื่นคำร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่

กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการทำเอกสารออนไลน์ต่อไป)

 1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………..
  ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………..                                                         ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน      (ภาษาไทย)………………………………………………….         (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………  หมายเลขหนังสือเดินทาง ……………………………………………                                                  วันเดือนปี เกิด …………………………………………  วันออกหนังสือเดินทาง …………………………………                                                                              วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ……………………………………….. สถานที่เกิด ……………………………………..                                                              หมายเลขบัตรประชาชน ………………………………………………………
 1. สถานภาพ …….. โสด   ……… แต่งงานจดทะเบียน    ……… แต่งงานไม่จดทะเบียน   ……… หย่า   ……… หม้าย
 2. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา                                                             สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………..                                                                    วันเกิด ของสามี-ภรรยา …………………………………………  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ……………………………….

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ………………………..

ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above(ภาษาอังกฤษ)………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                             รหัสไปรษณีย์ ………………………………………..     โทรศัพท์บ้าน………………………………………………………….

โทรศัพท์มือถือ…………………………………………อีเมลล์ …………………………………………………

 1. ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………
  (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ……………………………………………………………………….)
  กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน                                                                                                    ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………  รหัสไปรษณีย์ ……………………….                                                              ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์……………………………………..  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)……………………………                                                                                  กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………

 1. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย………………………………………………………………………………………………………….                                                      ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………..
 2. ท่านเคยได้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ …….. ไม่เคย   ……… เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่)                                                       กรณีที่เคยได้วีซ่าเชงเก้น วีซ่าออกโดยสถานทูตใด………………………………………………………………                                                                          วีซ่าใช้เดินทางตั้งแต่วันที่……………………………….. ถึงวันที่………………………………….. รวม……….. วัน                                                                    ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   …….. ไม่เคย   ……… เคย                                                                                                                                     กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ………………………………………………………
 3. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ …….. ไม่เคย   ……… เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่ …….. ตัวเอง   ……… มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย                                                                  (กรณีที่มีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่)                                                         ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ………………………………………………………………………………………………………….                                              ความสัมพันธ์กับท่าน ……………………………………………………………………………………………………………………….                                                    เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   …….. เดินทางด้วยกัน   ……… ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ช่วงเดินทาง
16/06/2022 25/06/2022
จำนวน
ราคา
109,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป Best Scan 4 Caps เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
เดินทาง 16/06/2022 25/06/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 107,900 ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 105,900 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
*** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 83,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  21/07/2022 30/07/2022
  จำนวน
  ราคา
  109,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป Best Scan 4 Caps เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
  เดินทาง 21/07/2022 30/07/2022
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 107,900 ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 105,900 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
  *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 83,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/08/2022 20/08/2022
   จำนวน
   ราคา
   109,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป Best Scan 4 Caps เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
   เดินทาง 11/08/2022 20/08/2022
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 107,900 ***
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 105,900 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
   *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 83,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    16/09/2022 25/09/2022
    จำนวน
    ราคา
    109,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป Best Scan 4 Caps เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
    เดินทาง 16/09/2022 25/09/2022
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 107,900 ***
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 105,900 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
    *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 83,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     13/10/2022 22/10/2022
     จำนวน
     ราคา
     107,500 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป Best Scan 4 Caps เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์
     เดินทาง 13/10/2022 22/10/2022
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 105,500 ***
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 103,500 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
     *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 79,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
      • พ.ย.65 - ธ.ค.65
      • 6 วัน 4 คืน
      เริ่มต้น 29,977 บาท
      • พ.ค.65 - ก.ย.65
      • 7 วัน 4 คืน
      เริ่มต้น 59,999 บาท
      • ก.ย.65 - ต.ค.65
      • 5 วัน 3 คืน
      เริ่มต้น 29,900 บาท