• บาร์เซโลนา – นั่งรถไฟ High Speed สู่มาดริด (ค้าง 2 คืน) – โทเลโด – ซาลามังกา – ปอร์โต้ – โกอิมบลา
 •  ซินทรา – ลิสบอน – บาดาโจส – เซบีญา – กรานาดา – มาลากา
ทัวร์ยุโรป
รหัส 059-1221
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
99,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพมหานคร

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน M (แถว M) ประตูทางเข้าที่ 6 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่ 2
อิสตันบูล – บาร์เซโลนา – เช้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ – เข้าชมปาร์คกูเอล – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

05.10 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล

07.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่ สนามบินบาร์เซโลนา โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.)

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ประเทศสเปน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย  นำท่านเข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้มีความสูง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ อีกด้วย ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม

นำท่านเข้าชมสวนสาธารณะกูเอล (Guell park) ณ เชิงเขาคาร์เมล อันเป็นผลงานในปีค.ศ. 1900 ของ “เกาดี้” ซึ่งใช้เวลาออกแบบตกแต่ง และเนรมิต ความยิ่งใหญ่ของจินตนาการ ที่นำมาประยุกต์กับธรรมชาติ อย่างยาวนานถึง 14 ปี เพลิดเพลินกับจุดชมวิวบน “ระเบียงนั่งเล่น” (Serpentine bench) ที่ประดับตกแต่งลวดลายด้วยกระเบื้องโมเสกนับล้านชิ้น สวนลอยฟ้าที่มี “เสาโดริก” รองรับอย่างสวยงาม ชมประติมากรรม “มังกรโมเสก” Mosaic dragon ไต่คลานบนบันไดน้ำพุ เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

นำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ชิมเมนูข้าวผัดสเปน)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Barcelona Condal Mar Affiliated by Melia Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
บาร์เซโลนา – รถไฟความเร็วสูง AVE Train – มาดริด - พระราชวังหลวง – พลาซามายอร์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.15 น. นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเช็คอินรถไฟความเร็วสูง (AVE High Speed Train) มุ่งหน้าสู่กรุงมาดริด (กระเป๋าใบใหญ่โหลดไปกับรถโค้ช กรุณาตรวจสอบกระเป๋าของท่านระหว่างโหลดขึ้นรถโค้ช)

09.00 น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟบาร์เซโลนา มุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟมาดริด ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทางระหว่างการเดินทางสู่เมืองหลวงมาดริด

11.45 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟมาดริด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย  นำท่านเข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ นาฬิกา หนังสือ เครื่องใช้ อาวุธ จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ ได้เวลานำท่านผ่านชมน้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานที่ที่ใช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จากนั้นนำท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง มีเวลาให้ท่านอิสระและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมระบำฟลาเมนโกโชว์

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH Madrid Ventas Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่ 4
มาดริด – โทเลโด – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต – สนามฟุตบอลซานเตียโก เบอร์นาบิว - วิหารอียิปต์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ คริสเตียน อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึก นำท่านเที่ยวชมเมืองข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง นำท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา  หนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุด นำท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์ จากนั้นนำท่านเข้าชมมหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิกในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิก จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจำลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ Las Rozas Outlet Village (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ใกล้กรุงมาดริด จุใจกับสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยร้านค้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมสากลและท้องถิ่นมากมาย อาทิเช่น Armani, Burberry, Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste, Loewe, Michael Kors, New Balance, Onitsuka Tiger, Polo Ralph Lauren, Samsonite, Timberland, etc. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลซานเตียโก เบอร์นาบิว (Santiago Bernabeu) เพื่อเข้าชมความยิ่งใหญ่แห่งสนามฟุตบอลของทีมราชันชุดขาว เรียลมาดริด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีจำหน่ายภายในสนามฟุตบอลแห่งนี้ ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารอียิปต์ (Templo de Debod) ซึ่งเป็นของกำนัลจากอียิปต์ส่งมาให้กับสเปน วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล เรียกได้ว่าเป็นวิหารเก่าแก่ที่ทางอียิปต์ได้มอบให้กับสเปน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH Madrid Ventas Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่ 5
ซาลามังกา – ปอร์โต้ (โปรตุเกส)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลามังกา (Salamanca) (ระยะทาง 210 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) เมืองนี้ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของสเปน บนที่ราบสูงริมแม่น้ำตอร์เมส ในอดีตเมืองซาลามังกาเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าขายเมื่อครั้งสมัยโรมันยังเรืองอำนาจอยู่ เป็นหนึ่งในเมืองของเขตแคว้นคาสทิล แอนด์ ลิออง (Castile and Lyon) ซึ่งเป็นเขตปกครองอิสระที่ใหญ่ที่สุดในสเปน และด้วยความที่สามารถรักษาความเก่าแก่แห่งสถาปัตยกรรมในอดีตไว้ได้อย่างดี เมืองนี้จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1988 นำท่านสู่ พลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) ศูนย์กลางของเมือง สร้างโดยศิลปะสไตล์บาโรก  อันเป็นเอกลักษณ์ของความอู้ฟู่ในยุคศตวรรษที่ 16-18 ในฤดูร้อน พลาซา มายอร์ คือพื้นที่แห่งความบันเทิงของชาวสเปน หนึ่งในนั้นก็คือการสู้วัวกระทิง จนในที่สุดก็เลิกจัดขึ้นที่พลาซาแห่งนี้ในกลางยุคปี 1800 ปัจจุบันบริเวณนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการทำกิจกรรม และ การพบปะของผู้คน ได้เวลานำท่านถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยซาลามังกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศสเปนยาวนานถึง 700 ปี นับว่ามีอายุเก่าแก่ไม่แพ้มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศอื่นๆในยุโรป อย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมสำคัญของซาลามังกาคือ มหาวิหาร  พระราชวัง และตัวอาคารหลายแห่งของมหาวิทยาลัยยังคงมีสภาพสมบูรณ์ จนกระทั่งเมื่อปี 1988 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เขตเมืองเก่าของซาลามังกาเป็นเมืองมรดกโลก และในปี 2002 ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงด้านวัฒนธรรมของยุโรปร่วมกับเมืองบรูจส์ของเบลเยียม นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารซาลามังกา ที่อยู่ในเขตเมืองเก่าเป็นส่วนหนึ่งของอาคารประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มหาวิหารในเมืองที่สำคัญมี 2 แห่งคือ มหาวิหารเก่าสร้างเมื่อศตวรรษที่ 12 ด้วยรูปแบบศิลปะโรมัน และมหาวิหารใหม่ สร้างเมื่อศตวรรษที่ 16 เป็นศิลปะแบบโกธิกที่ดูทันสมัยขึ้น ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 200 ปีจึงแล้วเสร็จ

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โต้ (Porto) (ระยะทาง 340 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชม.)  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดูว์โรทางเหนือของโปรตุเกส หนึ่งในเมืองศูนย์กลางเก่าแก่ของยุโรป อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอย่างมากทางด้าน ไวน์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเมาชั้นดีของคนที่รักการดื่ม องค์การยูเนสโกจึงได้ขึ้นทะเบียนปอร์โต้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1996

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Axis Porto Business & Spa Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
ปอร์โต – โกอิมบลา - ลิสบอน

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอร์โต้ โดยเริ่มจากย่านจตุรัสอเลียโดส หรือ Praça dos Liberdade เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองปอร์โต้ ที่ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็นที่ทำการของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง (City hall) จัตุรัสแห่งนี้เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของปอร์โต้ จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟ São Bento ซึ่งเป็นอาคารสถานีรถไฟโบราณ ภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนสีและลวดลายสีน้ำเงิน บอกเล่าเรื่องราวของชาวโปรตุเกส นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์หลักที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง Sé Catedral อายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนี้เป็นที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์ João ที่ 1 บิดาของเจ้าชายเฮนรี่ ผู้บุกเบิกการเดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกสเพื่อออกแสวงดินแดนใหม่ จนโปรตุเกสมีอาณานิคมมากมายทั่วโลก และโปรตุเกสคือประเทศตะวันตกประเทศแรกที่มาติดต่อกับไทยในปี พ.ศ. 2054 โบสถ์แห่งนี้สร้างอยู่บนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง และ แม่น้ำดูว์โร เป็นจุดชมวิวที่สวยอีกจุด อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกอิมบรา (Coimbra) (ระยะทาง 135 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นอีกเมืองสำคัญของโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำมอนเดโก (Mondego) สมัยโรมันปกครองเมืองนี้ได้รับการเรียกขานว่า เอมีเนียม แต่ในปี 711 เมืองนี้ถูกปกครองโดยชาวแขกมัวร์ และเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทางตอนเหนือ และชาวมุสลิมทางตอนใต้ และในปี 1064 กษัตริย์เฟอร์ดินานที่ 1 แห่งลีออน ได้รบชนะชาวแขกมัวร์ ปลดปล่อยเมืองโกอิมบราจากการปกครองของชาวมัวร์ นำท่านเข้าชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1290โดยกษัตริย์ Kind Dinis I และในปี 1338 กษัตริย์ Afonso IV ได้ทำการย้ายมหาวิทยาลัยและสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ที่กรุงลิสบอน และในปี 1537 กษัตริย์ King John ที่ 3 ได้เปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) นำท่านชมและถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย ที่ยังคงศิลปะสไตล์บาโรก ได้เวลานำท่านเดินทางสู่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส (ระยะทาง 206 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lutecia Smart Design Hotel**** หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
ลิสบอน - ซินทรา - บาดาโจส

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) (ระยะทาง 33 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองแห่งสถาปัตยกรรมโรแมนติก ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาอันงดงาม เป็นที่ตั้งของพระราชวังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังพีน่า, พระราชวังหลวง, พระราชวังมอนเซอราเต้, และพระราชวังควินต้าเดอรีกัลเลร่า นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนี้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป เมืองซินทราได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 อีกด้วย นำท่านชมตัวเมืองเก่าซินทราที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 และเข้าชมพระราชวังพีน่า (Pena National Palace) พระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองซินทรา โดยพระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศโปรตุเกส ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวังถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์โปรตุเกสมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ภายในถูกตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะพื้นกระเบื้องที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในโปรตุเกส

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านชม กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเตจู้ (Tejo) และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี เคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 17 จึงทำให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ผู้นำคนสำคัญของเมืองในสมัยนั้น คือ มาร์คิส เดอร์ ปองปาล (Marquis de Pombal) ได้เริ่มบูรณะและจัดวางผังเมืองลิสบอนใหม่ให้ทันสมัย เกิดการสร้างถนนและอาคารสมัยใหม่กลายเป็นเมืองลิสบอนที่สวยงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองจนถึงปัจจุบัน นำท่านถ่ายรูปหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบรอบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่เดอะเนวิเกเตอร์ จากนั้นนำท่านเข้าชมมหาวิหารเจอโรนิโม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ซึ่งได้เดินเรือสู่ประเทศอินเดียได้เป็นผลสำเร็จในปี ค.ศ.1498 โดยมหาวิหารแห่งนี้เป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองบาดาโจส (ระยะทาง 227 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก AC Badajoz Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
บาดาโจส - เซบีญา - มาลากา

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซบีญา (Seville) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.)  ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นอันดาลูเซีย เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้งานเทศกาลที่จัดขึ้นในเมืองเซบีญาได้รับการกล่าวขานมากที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในแคว้นอัลดาลูซีย เมืองนี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของแขกมัวร์มานานกว่า 800 ปี จึงได้รับอิทธิพลศิลปะแบบแขกมัวร์ค่อนข้างมาก นำท่านเข้าชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza De Espanya) ชมกลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมซึ่งรวมเอาความเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาว แต่ละซุ้มโค้งประตูมีตราประจำจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝั่งตรงข้ามเป็น อุทยานมาเรีย ลุยซ่า ซึ่งเคยเป็นราชอุทยานที่ร่มรื่นงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติก อิสระให้ท่านเก็บภาพความงามรอบบริเวณ จากนั้นนำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองเซบีญา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิก ภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตา สร้างขึ้นแทนที่ตั้งของสุเหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล้ำค่า มีทั้งภาพเขียน เครื่องใช้ในศาสนพิธี ที่ทำมาจากทองคำและเงิน ล้วนแล้วแต่ประเมินค่ามิได้ ตอนกลางโบสถ์เป็นที่ตั้งของสุสานคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึ่งสร้างอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ จากนั้น นำท่านชมและถ่ายรูปกับหอคอยฆีรัลดา (Giralda Tower) หอศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นหอคอยที่สร้างขึ้นโดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหารเป็นลานส้มและน้ำพุ เพื่อใช้ในพิธีชำระร่างกายของชาวมุสลิม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลากา (Malaga) (ระยะทาง 208 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของแคว้นอันดาลูเซียแห่งประเทศสเปน เมืองชายทะเลแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นเมืองที่คึกคักมากเมืองหนึ่ง เพราะมีท่าเรือพาณิชย์ซึ่งเป็นที่จอดเรือเดินสมุทรทั้งหลาย และอยู่ห่างจากช่องแคบยิบรอลต้าประมาณ 100 กิโลเมตรเท่านั้น นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรปตะวันตก สืบเนื่องมาจากการก่อตั้งของเมืองนับตั้งแต่ 2,800 ปีก่อน และยังคงกลิ่นอายของความเป็นโรมัน เนื่องจากเคยถูกปกครองโดย        ชาวโรมันกว่า 500 ปีในช่วงยุค 200 ปีก่อนคริสตกาลจนกระทั่งศตวรรษที่ 300 และเมืองมาลากายังเป็นบ้านเกิดของศิลปินและจิตรกรเอกของโลกนาม ปิกัสโซ่ (Picasso) บุคคลผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจากนิตยสาร TIME ว่าเป็นศิลปินผู้มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์มากที่สุดในยุคศตวรรษที่ 20 นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นปิกัสโซ่บนม้านั่ง จิตรกรเอกประจำเมือง ณ Charity Square และบ้านตรงหัวมุมที่มีศิลปะแปลกตาคืออดีตบ้านของปิกัสโซ่นั่นเอง ปัจจุบันถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดของปิกัสโซ่ จากนั้นนำท่านเข้าชมป้อมปราการราชวังอัลคาซาบา (Alkazaba) ป้อมปราการโบราณในยุคศตวรรษที่ 11 สร้างขึ้นโดยแขกมัวร์ และใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเฝ้าระวังการรุกรานของข้าศึกจากฝั่งแอฟริกา จากนั้นนำท่านเข้าชมโบสถ์มาลากา (Malaga Cathedral) และ เที่ยวชมย่านเมืองเก่าแห่งมาลากา (Old Town)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Barcelo Malaga Hotel  / Hilton Garden Inn Malaga**** หรือเทียบเท่า

วันที่ 9
มาลากา – กรานาดา - พระราชวังอัลฮัมบรา - อิสตันบูล

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาดา (Granada) (ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) ตรงบริเวณที่แม่น้ำดาร์โร (Darro) และแม่น้ำเฮนิล (Genil)   มาบรรจบกัน ตัวเมืองตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 738 เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านเข้าชม พระราชวังอัลฮัมบรา (Alhambra Palace) หรือที่ในอดีตชาวเมืองกรานาดาเคยเรียกกันว่า “ปราสาทแดง” (Red Castle) ราชวังซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั้งเมือง สร้างขึ้นโดยราชวงศ์อาหรับอิสลามซึ่งปกครองเมืองกรานาดามาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 10 ปัจจุบันได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1984 บริเวณโดยรอบประกอบด้วย ราชวังทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน คือ Nazarius, Carlos V, และ Alkazabra นำท่านเข้าชม  Nazarius  ห้องโถงกลางซึ่งถูกสร้างขึ้นจากหินธรรมชาติทั้งหมด ถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงและคอนเสิร์ตทั้งหลาย เนื่องจากเสียงที่ขับร้องออกมาจากห้องโถงนี้จะดังกังวานและไพเราะเป็นพิเศษกระทั่งคนสเปนถึงกับขนานนามว่าเป็น The Best Acoustic Ancient Place of the world นำท่านเข้าชม Alkazabra ราชวังสไตล์อาหรับอิสลามซึ่งถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบตามธรรมชาติซึ่งขนส่งมาจากประเทศเลบานอน ศิลปะลวดลายการตกแต่งกระเบื้องเซรามิคด้านในตัวอาคารมีความสวยงามมาก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินมาลากา เพื่อเช็คอินและทำ Tax Refund

17.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาลากากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK1304 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.20 ชั่วโมง) สายการบินบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่องบิน

23.15 น. เดินทางมาถึงนครอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 10
อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก.)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าภาษีในประเทศสเปนและโปรตุเกส
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นสเปน 4,000 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,600 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง หรือไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

กรณียกเลิก          

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)   (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์  (สงกรานต์-ปีใหม่ 0-19วัน)

***ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

*ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

 

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
ช่วงเดินทาง
16/06/2022 25/06/2022
จำนวน
ราคา
99,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป แกรนด์ สเปน โปรตุเกส AVE Train
เดินทาง 16/06/2022 25/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/07/2022 23/07/2022
  จำนวน
  ราคา
  99,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป แกรนด์ สเปน โปรตุเกส AVE Train
  เดินทาง 14/07/2022 23/07/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/08/2022 20/08/2022
   จำนวน
   ราคา
   99,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป แกรนด์ สเปน โปรตุเกส AVE Train
   เดินทาง 11/08/2022 20/08/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    15/09/2022 24/09/2022
    จำนวน
    ราคา
    99,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป แกรนด์ สเปน โปรตุเกส AVE Train
    เดินทาง 15/09/2022 24/09/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     13/10/2022 22/10/2022
     จำนวน
     ราคา
     99,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป แกรนด์ สเปน โปรตุเกส AVE Train
     เดินทาง 13/10/2022 22/10/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      20/10/2022 29/10/2022
      จำนวน
      ราคา
      99,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป แกรนด์ สเปน โปรตุเกส AVE Train
      เดินทาง 20/10/2022 29/10/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน