ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET – ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก

ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี

รหัส 012-0312
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
65,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
46 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มิวนิค

20.30 น. : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค

01.15 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 / EK049

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0445-0850 *.*.*.  

13.15 น. : เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสำคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของ โอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! ขาหมูเยอรมัน

วันที่ 3 ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลบูร์ก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นเท่านั้น) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาทด้านหน้าซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลนด์…

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก (Salzburg) (213 กม.) ประเทศออสเตรีย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบูร์ก

นำท่าน ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจำเมือง สวนมิราเบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์อมตะก้องโลก “เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิค” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นำท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท  ….นำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (Hallstatt) (73 กม.)  เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลานและอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (Cesky Krumlov) (209 กม.)  เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองคลุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 เชสกี้คลุมลอฟ –ปราก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา

นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (172 กม.) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก นาท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่ว ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆ มากมาย จากนั้นนาท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาทที่มีมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจาราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม นำท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาสัญลักษณ์ที่สำคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เป็ดโบฮีเมียน

วันที่ 6 ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย) - ช้อปปิ้ง OUTLET

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ กรุงบาติสลาว่า (Bratislava) (328 กม.) ระหว่งทางพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทิศน์ของสองข้างทางตลอดการเดินทาง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน ชมความสวยงามย่านเมืองเก่าบาติสลาว่า และ ชมภายนอกของปราสาทแห่งบาติสลาว่า นำท่านสู่ PARNDOF OUTLET (42 กม.)  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย ….

*.*.*. อิสระอาหารค่ำเพื่อมีเวลาช้อปปิ้งกันอย่างเต็มที่ *.*.*.

วันที่ 7 เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - บูดาเปสต์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (50 กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเป็นเมืองเกิดของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง ชม อนุสาวรีย์ โยฮันส์ สเตราท์ ในสวนสาธารณะสตัทปาร์ค

นำท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยส์วิตตอง ร้านนาฬิกา บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม ..ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปราสาทฮอฟบวร์ก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (243 กม.)  เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้าดานูบแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8 บูดาเปสต์-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้า โดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตกและฝั่งเปสต์เป็นเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก ถ่ายรูปกับป้อม (Fisherman’s Bastion) ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปีค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้

จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ นำท่านถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 9 บูดาเปสต์ - ประเทศไทย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมทั้งเก็บสัมภาระ…นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.00 น. : (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK112/EK384

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 2320-0250 *.*.*.

วันที่ 10 สนามบินสุวรรณภูมิ

12.15 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  – ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  – ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

 1. ค่าวีซ่าเชงเก้น
 2. ค่าทิป
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
28/01/2022 06/02/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
65,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
เดินทาง 28/01/2022 06/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/02/2022 17/02/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  65,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
  เดินทาง 08/02/2022 17/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   21/02/2022 02/03/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   65,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
   เดินทาง 21/02/2022 02/03/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04/03/2022 13/03/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    65,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
    เดินทาง 04/03/2022 13/03/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18/03/2022 27/03/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     65,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
     เดินทาง 18/03/2022 27/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      23/03/2022 01/04/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      65,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
      เดินทาง 23/03/2022 01/04/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       09/04/2022 18/04/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       75,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
       เดินทาง 09/04/2022 18/04/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        10/04/2022 19/04/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        75,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
        เดินทาง 10/04/2022 19/04/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         11/04/2022 20/04/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         75,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
         เดินทาง 11/04/2022 20/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          12/04/2022 21/04/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          75,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
          เดินทาง 12/04/2022 21/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           28/01/2022 06/02/2022
           65,900 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
           เดินทาง 28/01/2022 06/02/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            08/02/2022 17/02/2022
            65,900 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
            เดินทาง 08/02/2022 17/02/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             21/02/2022 02/03/2022
             65,900 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
             เดินทาง 21/02/2022 02/03/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              04/03/2022 13/03/2022
              65,900 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
              เดินทาง 04/03/2022 13/03/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               18/03/2022 27/03/2022
               65,900 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
               เดินทาง 18/03/2022 27/03/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                23/03/2022 01/04/2022
                65,900 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
                เดินทาง 23/03/2022 01/04/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 09/04/2022 18/04/2022
                 75,900 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
                 เดินทาง 09/04/2022 18/04/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  10/04/2022 19/04/2022
                  75,900 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
                  เดินทาง 10/04/2022 19/04/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   11/04/2022 20/04/2022
                   75,900 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
                   เดินทาง 11/04/2022 20/04/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    12/04/2022 21/04/2022
                    75,900 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ยุโรป เยอรมันนี ออสเตรีน เชก สโลวาเกีย ฮังการี
                    เดินทาง 12/04/2022 21/04/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     Tags ที่เกี่ยวข้อง
                     Share on social networks
                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                     • เดินทางมาเอง
                     • ก.พ.65 - เม.ย.65
                     • 3 วัน 2 คืน
                     • 30 ครั้ง
                     เริ่มต้น 4,999 บาท
                     รหัส 010-0344
                     3 วัน 2 คืน
                     เดินทางมาเอง
                     เริ่มต้น 4,999 บาท
                     • VietJet Air
                     • ม.ค.65 - ก.พ.65
                     • 3 วัน 2 คืน
                     • 37 ครั้ง
                     เริ่มต้น 12,999 บาท
                     รหัส 007-0381
                     3 วัน 2 คืน
                     VietJet Air
                     เริ่มต้น 12,999 บาท
                     • เดินทางมาเอง
                     • พ.ย.64 - เม.ย.65
                     • 3 วัน 2 คืน
                     • 93 ครั้ง
                     เริ่มต้น 3,999 บาท
                     ชื่นชอบ