ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส

จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) – เมืองอินบรูคส์ (INNSBRUCK) – หลังคาทองคำ (Golden Roof) – โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ – เมืองวาดุส (vaduz) – เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) – สถานรถไฟกลินเดอวาล – ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE) – สถานรถไฟกลินเดอวาล – เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) – เมืองดีจอง (DIJON) – กรุงปารีส (PARIS) – พระราชวังแวร์ซายส์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ – จัตุรัสคองคอร์ท – จัตุรัสทรอคาเดโร – หอไอเฟิล 

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส

รหัส 012-0314
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
75,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
41 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - มิวนิค (เยอรมนี) - ฟุสเซ่น

01.15 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 / EK049

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0445-0850 *.*.*.   

13.15 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี ….หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ….นำท่าน ชมจัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสำคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! ขาหมูเยอรมัน

วันที่ 3 ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นเท่านั้น) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ (neuschwanstein castle)  ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาทซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลนด์…

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินบรูคส์ (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (114 กม.) เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำอินน์ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่ทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมืองขนาดเล็กริมแม่น้ำอินน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ….

นำท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส์ เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้งสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส์   นำท่านชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 อินเทอร์ลาเก้น (สวิสเซอร์แลนด์)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ระหว่างทางผ่าน เมืองวาดุส (vaduz) (172 กม.) รัฐลิกเตนสไตน์  เมืองแสนเหงาตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ (Rhine River) อิสระชมเมืองตามอัธยาศัย …

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (198 กม.) เมืองที่สวยงามขนาบข้างด้วยทะเลสาบเบรียนเซอร์ซีและทุนเน่อซี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกจากประเทศสวิสฯนำท่านชมความสวยงามของเมือง 1 ในสามเมืองที่ UNESCO ที่จัดให้เป็นเมืองมรดกโลก อินเทอร์ลาเก้น กริลเดอวาล เลาเทิร์นบรุนเน่น และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของประเทศสวิสเซอร์แลนด์อย่างเต็มที่

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE - ลูเซิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราวน์

บ่าย : นำท่าน นั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (69 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ..อิสระถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ …จากนั้นถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น

ค่ำ : รับประทานอาหรค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! ฟองดูว์

วันที่ 6 ดีจอง - ปารีส - นั่งรถไฟด่วน TGV

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) (327  กม.) เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV เดินทางถึง กรุงปารีส นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7 ปารีส

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์ ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต ชม จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน …อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูหอยเอสคาโกร์ สเต็ก ไวน์

วันที่ 8 ปารีส - ประเทศไทย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย

15.35 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK074 / EK384

วันที่ 9 สนามบินสุวรรณภูมิ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 0020-0250 *.*.*.

12.15 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  – ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  – ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

 1. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
 2. ค่าวีซ่าเชงเก้น
 3. ค่าทิป

 

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
  น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆฃ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า**

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไข

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
16/01/2022 24/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
75,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
เดินทาง 16/01/2022 24/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/01/2022 31/01/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  75,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
  เดินทาง 23/01/2022 31/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   30/01/2022 07/02/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   75,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
   เดินทาง 30/01/2022 07/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/02/2022 22/02/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    75,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
    เดินทาง 14/02/2022 22/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/02/2021 01/03/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     75,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
     เดินทาง 21/02/2021 01/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      28/02/2022 08/03/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      75,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
      เดินทาง 28/02/2022 08/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       04/03/2022 12/03/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       75,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
       เดินทาง 04/03/2022 12/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        18/03/2022 26/03/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        75,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
        เดินทาง 18/03/2022 26/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         20/03/2022 28/03/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         75,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
         เดินทาง 20/03/2022 28/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          23/03/2022 31/03/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          75,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
          เดินทาง 23/03/2022 31/03/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           09/04/2022 17/04/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           85,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
           เดินทาง 09/04/2022 17/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            10/04/2022 18/04/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            85,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
            เดินทาง 10/04/2022 18/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             11/04/2022 19/04/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             85,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
             เดินทาง 11/04/2022 19/04/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              12/04/2022 20/04/2022
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              85,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
              เดินทาง 12/04/2022 20/04/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               16/01/2022 24/01/2022
               75,900 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
               เดินทาง 16/01/2022 24/01/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                23/01/2022 31/01/2022
                75,900 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                เดินทาง 23/01/2022 31/01/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 30/01/2022 07/02/2022
                 75,900 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                 เดินทาง 30/01/2022 07/02/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  14/02/2022 22/02/2022
                  75,900 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                  เดินทาง 14/02/2022 22/02/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   21/02/2021 01/03/2022
                   75,900 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                   เดินทาง 21/02/2021 01/03/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    28/02/2022 08/03/2022
                    75,900 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                    เดินทาง 28/02/2022 08/03/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     04/03/2022 12/03/2022
                     75,900 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                     เดินทาง 04/03/2022 12/03/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      18/03/2022 26/03/2022
                      75,900 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                      เดินทาง 18/03/2022 26/03/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       20/03/2022 28/03/2022
                       75,900 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                       เดินทาง 20/03/2022 28/03/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        23/03/2022 31/03/2022
                        75,900 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                        เดินทาง 23/03/2022 31/03/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         09/04/2022 17/04/2022
                         85,900 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                         เดินทาง 09/04/2022 17/04/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          10/04/2022 18/04/2022
                          85,900 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                          เดินทาง 10/04/2022 18/04/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           11/04/2022 19/04/2022
                           85,900 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                           เดินทาง 11/04/2022 19/04/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            12/04/2022 20/04/2022
                            85,900 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
                            เดินทาง 12/04/2022 20/04/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             Tags ที่เกี่ยวข้อง
                             Share on social networks
                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                             • เดินทางมาเอง
                             • พ.ย.64 - ม.ค.65
                             • 3 วัน 2 คืน
                             • 58 ครั้ง
                             เริ่มต้น 3,290 บาท
                             รหัส 031-0175
                             3 วัน 2 คืน
                             เดินทางมาเอง
                             เริ่มต้น 3,290 บาท
                             • รถตู้
                             • ม.ค.65 - เม.ย.65
                             • 3 วัน 2 คืน
                             • 14 ครั้ง
                             เริ่มต้น 5,590 บาท
                             • Thai Lion Air
                             • ม.ค.65
                             • 3 วัน 2 คืน
                             • 46 ครั้ง
                             เริ่มต้น 4,980 บาท
                             รหัส 011-0191
                             3 วัน 2 คืน
                             Thai Lion Air
                             เริ่มต้น 4,980 บาท
                             ชื่นชอบ