• มิวนิค – เอททัล – โอเบอรามาเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น – เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน พร้อมเบียร์รสต้นตำรับ
 • ฟุสเซ่น – ฮัลสตัทท์ (ออสเตรีย) – ซาลส์บวร์ก
 • เชสกี้ คลุมลอฟ (เช็ก) – ชมเมืองมรดกโลก
 • ปร้าก – ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า
 • เทลค์ – เวียนนา (ออสเตรีย) – ถนนคาร์ทเนอร์
 • พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง OUTLET PARNDORF-บราติสลาวา (สโลวาเกีย) – เขตเมืองเก่า
 • บราติสลาวา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – คาสเซิ่ล ฮิลล์ -ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์
 • เซนเทนเดร้ – บูดาเปสต์ – สนามบินบูดาเปสต์ – โดฮา
ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE
รหัส 002-0871
วันที่เดินทาง
มีค.65 - ตค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
92,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

17.30 น. : สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

20.30 น. : เดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833

23.20 น. : เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 2
มิวนิค - เอททัล - โอเบอรามาเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - ฟุสเซ่น - เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน พร้อมเบียร์รสต้นตำรับ

01.45 น. : เดินทางสู่ กรุงมิวนิค โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833

07.00 น. : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางสู่ “เมืองเอททัล”  Ettal  (85 กม.) “เข้าชมสำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล” (Kloster Ettal) ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCOสำนักสงฆ์แห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภชประจำปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  จากนั้นเดินทางสู่เมือง ‘โอเบอรามาเกา’ Oberammergau (5 กม.) เมืองทางใต้ของกรุงมิวนิกในแคว้นบาวาเรีย มีชื่อเสียงระดับโลกจากการแสดง Passion Play ซึ่งมีการแสดงทุกๆ 10 ปีในเมืองนี้ตั้งแต่ปี 1634 (ยกเว้นปี 1940 เมื่อการแสดงละคร ถูกยกเลิกเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง)ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ทั่วทั้งเมืองมีร้านรวงเล็กๆ ที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสำหรับ ศาสนิก เก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่คลาสสิก เดินทางสู่เมือง โฮเฮนชวานเกา(43 ก.ม.) ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน รสดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อม เบียร์เยอรมัน  

บ่าย : หลังอาหารเปลี่ยนการเดินทางโดย นั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อเข้าชมภายใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ (รถมินิบัสงดให้บริการในช่วงฤดูหนาว คณะจะต้องเดินเท้าขึ้นสู่ปราสาท) ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อย่างอลังการ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือรอบแก่งของแม่น้ำพอลลัท จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น” (3.5 กม.) เมืองเก่าอายุกว่า 700 ปี และเป็นที่ตั้งของปราสาท Hohes Schloss ชึ่งเป็นปราสาทยุคปลายกอธิคที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในบาวาเรียและเคยเป็นตำหนักฤดูร้อนของเจ้าชายปริ๊นซ์บิชอปห่งเอาก์สบูร์ก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

พักที่ : HOTEL HIRSCH, LUTIPOPARK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง  

วันที่ 3
ฟุสเซ่น - ฮัลสตัทท์ (ออสเตรีย) - ซาลส์บวร์ก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ “เมืองฮัลส์ตัทท์” (Hallstatt) (274 กม.) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี  เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี จากนั้น อิสระเดินเล่นชมเมืองฮัลสตัทท์ที่มีเสน่ห์และโรแมนติก

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ GRILLED WHOLE TROUT  

15.00 น.: เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก(73 กม.) เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม“ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำตอนหนึ่งในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ที่โด่งดังไปทั่วโลก ข้ามสู่ฝั่งเมืองเก่าที่ ถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อปปิ้ง ที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก ถ่ายภาพที่ระลึกหน้า “บ้านพักโมสาร์ท” ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ จัตุรัสโมซาร์ท ชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

พักที่ :  WYNDHAM GRAND SALZBURG CONFERENCE CENTRE, MERCURE SALZBURG CITY, NH COLLECTION หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 

วันที่ 4
ซาลส์บวร์ก - เชสกี้ คลุมลอฟ (เช็ก) - ชมเมืองมรดกโลก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)(CESKY KRUMLOV) (217 กม.) เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน ชมเมืองเชสกี้คลุมลอฟ มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้าน การปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศในตอนปลายปี ค.ศ.1989

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ Mixed Grilled เนื้อสัตว์ 3 ชนิด (หมู เนื้อ ไก่) ย่างไฟร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงสูตรโบฮีเมียนรสเลิศ

ที่พัก :  OLD INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 5
เชสกี้ คลุมลอฟ – ปร้าก – ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหารเดินทางสู่ “กรุงปร้าก” (Prague) (170 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปร๊าก เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวิหารเซนต์วิตัสโบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชค ทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปร๊ากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เดินข้าม สะพานชาร์ลส์ สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : ชม จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็น อิสระทุกท่านชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town Hall) ที่มีนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ซึ่งทุกชั่วโมงจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนปรากฏโฉมออกมาให้เห็น (ตั้งแต่เวลา 09.0021.00) มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิ เครื่องแก้วสีต่างๆ หุ่นกระบอก งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลัก ฯลฯ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : PLAZA PRAGUE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 6
ปร๊าก - เทลค์ - เวียนนา (ออสเตรีย) - ถนนคาร์ทเนอร์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหาร เดินทางสู่ “เมืองเทลค์” (Telc)  (81 กม.) เมืองเล็กๆ ที่สวยงามของเชกฯ ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 โดยตั้งอยู่ที่จุดตัดของเส้นทางการค้าระหว่างโบฮีเมีย โมราเวีย และออสเตรีย มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองส์ และบาโรกที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง ในปี 1992 ยูเนสโกชื่นชมเมืองนี้ด้วยเหตุผลเหล่านี้และรวมเทลค์ไว้ในรายชื่อแหล่ง 1 ใน 12 แห่งมรดกโลกในสาธารณรัฐเช็ก

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางสู่ “กรุงเวียนนา” (Vienna) (137 กม.) ผ่านชม “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” St.Stephen Cathedral เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูเวียนนา

พักที่ :  MERCURE WIEN CITY, RENAISSANCE WIEN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 7
พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้ง OUTLET PARNDORF - บราติสลาวา (สโลวาเกีย) - เขตเมืองเก่า

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าชม “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ด้านหลังของพระราชวังในอดีตในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์ ชมความงดงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ “Outlet Parndorf” (50 กม.)

*** อิสระอาหารมื้อเที่ยง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

บ่าย : อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ  สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “กรุงบราติสลาวา” (43 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก ชม “ย่านเมืองเก่า” อาคารย่านเมืองเก่านี้ มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิ ผ้าลูกไม้, เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  FALKENSTEINER HOTEL, PARK INN  HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 8
บราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - คาสเซิ่ล ฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน – ฮีโร่สแควร์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร เดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (200 กม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์  จากนั้น นำท่านผ่านชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของกรุงบูดาเปสต์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : หลังอาหาร เดินทางขึ้นสู่ คาสเซิ่ลฮิลล์ชม ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียนที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ ชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” หรือ “ฮีโร่สแควร์” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปีล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบชม อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรปสัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบนีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบที่สวยงามเกินคำบรรยาย

ค่ำ:  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  PARK INN BY RADISSON BLU BUDAPEST  หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 9
เซนเทนเดร้ - บูดาเปสต์ - สนามบินบูดาเปสต์ - โดฮา

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองเซนเทนเดร้เดินเล่นชมเมืองเล็กๆ ที่มีทัศนียภาพสวยงามริมฝั่งแม่น้ำดานูบ โดยขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สถาปัตยกรรมแบบบาโรก ประวัติศาสตร์ของชาวเซอร์เบีย ร้านค้านิทานพื้นบ้านของฮังการี และงานศิลปะมากมายทั้งแบบเก่าและแบบสมัยใหม่

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

………หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินบูดาเปสต์ เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทำคืนภาษี

16.55 น. : เดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 200

22.55 น. : เดินทางถึง สนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง

 

วันที่ 10
โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

02.20 น. : เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836

13.10 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / กรุงเทพฯ – มิวนิค // บูดาเปสต์ – กรุงเทพฯ หรือสลับประเทศ ก่อน-หลัง
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม **
 8. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. น้ำดื่มบนรถ
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (ท่านละ 1,000 บาท)
 4. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเครื่องขากลับแบบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ตามมาตรการของภาครัฐ ประมาณ ท่านละ 150-160 ยูโร
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 6. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 50,000.-บาท เมื่อจอง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต
 4. ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 5. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

–       ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

–       ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

–       ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

 1. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 2. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – – – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป – – – เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – – – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า VISA (ทุกท่านต้องมาโชว์ตัวและสแกนนิ้วในวันยื่นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 2. รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 3. หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  *** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือสำเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
  *** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 4. *** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 5. *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 6. หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน )
  หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) โดยต้องทำแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้)
 7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
 8. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด / สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 9. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเป็นหม้าย) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี)
 10. *** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย
 11. *** สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ 88ออกวีซ่าสำหรับสถานทูต
 12. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 13. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 14. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 15. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
ช่วงเดินทาง
29/04/2022 08/05/2022
จำนวน
ราคา
99,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE
เดินทาง 29/04/2022 08/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/05/2022 22/05/2022
  จำนวน
  ราคา
  95,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE
  เดินทาง 13/05/2022 22/05/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   03/06/2022 12/06/2022
   จำนวน
   ราคา
   95,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE
   เดินทาง 03/06/2022 12/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/07/2022 17/07/2022
    จำนวน
    ราคา
    105,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE
    เดินทาง 08/07/2022 17/07/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/07/2022 31/07/2022
     จำนวน
     ราคา
     105,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE
     เดินทาง 22/07/2022 31/07/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12/08/2022 21/08/2022
      จำนวน
      ราคา
      105,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE
      เดินทาง 12/08/2022 21/08/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       16/09/2022 25/09/2022
       จำนวน
       ราคา
       92,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE
       เดินทาง 16/09/2022 25/09/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        07/10/2022 16/10/2022
        จำนวน
        ราคา
        99,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE
        เดินทาง 07/10/2022 16/10/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 30,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         21/10/2022 30/10/2022
         จำนวน
         ราคา
         99,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASTERN EUROPE
         เดินทาง 21/10/2022 30/10/2022
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ