ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช

ไหวัขอพร วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – นมัสการพระบรมธาตุ โบราณสถานคู่เมืองภาคใต้ – ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช

รหัส 008-0008
วันที่เดินทาง
พ.ย.63 - ก.พ.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
4,899 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
165 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ● สนามบินสุวรรณภูมิ ● จังหวัดนครศรีธรรมราช ● วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ● ศาลหลักเมืองนคร ● บ้านหนังตะลุงสุชาติ

03.30 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

05.50 : ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน VZ370

07.05 : ถึงสนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองคอน

เช้า : นำท่าน อิสระอาหารเช้า ณ ร้านกาแฟชื่อดัง *โกปี๊* เป็นร้านกาแฟสไตล์โบราณ ในเมืองนครที่มีมานานกว่า 70 ปี ถือว่าอยู่คู่เมืองนครมาเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ได้มีแต่กาแฟเท่านั้น ยังมีทั้งอาหารคาว-หวาน ให้ท่านได้ลิ้มลองอีกมากมาย นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์  นำท่านสู่ บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน โดย ลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นศิลปินหนังตะลุงและช่างทำรูป หนังตะลุงฝีมือดีเยี่ยมของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเริ่มและสืบทอดวัฒนธรรมการ ทำตัว หนังตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนังตะลุงจนที่เป็น ที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูขนมจีนเลื่องชื่อแห่งเมืองคอน ขนนจีน “พานยม”

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ บ้านคีรีวง ไฮไลท์คือ สะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านคีรีวง ซึ่งกลายเป็นจุดเช็คอิน ถือว่าเป็นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ในเต็มปอด แล้วดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติที่สะอาดตาอิสระให้ท่านโพสต์ท่าถ่ายรูป นำทุกท่านเดินสู่ถนนคนเดินหน้า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ค่ำ : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิน

 

วันที่ 2 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ● วัดยางใหญ่ ● จุดชมวิวเขาพรายดำ ● อูล่าบีช คาเฟ่ ● ช้อปปิ้งของฝาก ● สนามบินนครศรีธรรมราช ● สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

เช้า : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (วัดตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ
เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม เขาพลายดำ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองขนอม และสิชล จุดนี้สามารถมองเห็นวิวทะเลสวยงามของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้ มีหาดทรายที่สวยสะอาดให้เห็นเป็นแนวยาว เดินทางสู่ ฮูล่าบีชคลับ คาเฟ่ (HUULAA BEACH CLUB SICHON) คาเฟ่ติดทะเล สไตล์บาหลีตกแต่งด้วยโทนสีชมพูมุ้งมิ้งน่ารัก โดยภายในร้านจะมีให้เลือกนั่งทั้งโซน Indoor และ Outdoor ให้ท่านได้อิสระ ถ่ายรูปและชมวิวภายในร้านได้ตามอัธยาศัย นำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่ท่านรัก

20.30 : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ335

22.00 : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ สายการบินเวียดเจ๊ท Thai Vietjet(VZ)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ารถท้องถิ่นท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
ช่วงเดินทาง
02/12/2020 02/12/2020
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
4,899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/12/2020 02/12/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  6,299 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/12/2020 02/12/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/12/2020 02/12/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    8,399 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/12/2020 02/12/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     8,399 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/12/2020 02/12/2020
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      4,899 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/12/2020 02/12/2020
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       4,899 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        02/12/2020 02/12/2020
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        5,499 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         02/12/2020 02/12/2020
         VietJet Air
         4,899 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          02/12/2020 02/12/2020
          6,299 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           02/12/2020 02/12/2020
           4,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
           เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            02/12/2020 02/12/2020
            8,399 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
            เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             02/12/2020 02/12/2020
             8,399 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
             เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
             *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              02/12/2020 02/12/2020
              4,899 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
              เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
              *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               02/12/2020 02/12/2020
               4,899 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
               เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
               *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                02/12/2020 02/12/2020
                5,499 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์มหัศจรรย์ นครศรีธรรมราช
                เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 700) ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 Share on social networks
                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                 • เดินทางมาเอง
                 • ธ.ค.63 - ม.ค.64
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 84 ครั้ง
                 เริ่มต้น 3,899 บาท
                 รหัส 007-0056
                 3 วัน 2 คืน
                 เดินทางมาเอง
                 เริ่มต้น 3,899 บาท
                 • ไม่ทราบสายการบิน
                 • ธ.ค.63
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 76 ครั้ง
                 เริ่มต้น 5,999 บาท
                 รหัส 001-0073
                 3 วัน 2 คืน
                 ไม่ทราบสายการบิน
                 เริ่มต้น 5,999 บาท
                 • รถโค้ช
                 • ก.พ.64 - ม.ค.64
                 • 4 วัน 2 คืน
                 • 23 ครั้ง
                 เริ่มต้น 3,999 บาท
                 รหัส 003-0161
                 4 วัน 2 คืน
                 รถโค้ช
                 เริ่มต้น 3,999 บาท
                 ชื่นชอบ