ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี

ย่านเมืองเก่าPhuket old town – วัดฉลอง – พระใหญ่ภูเก็ต – แหลมพรหมเทพ – ตลาดซีฟู้ดราไวย์ – ดำน้ำ ชมปะการัง อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน (หินเรือใบ,เกาะบางู , เกาะบายู และ เกาะเมียง) – จุดชมวิวเสม็ดนางชี – ร้านของฝากแม่จู้

ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี

รหัส 003-0330
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
7,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
35 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานภูเก็ต-ย่านเมืองเก่าPhuket old town -วัดฉลอง-พระใหญ่ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ - ตลาดซีฟู้ดราไวย์

09.00น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ

11.45น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานภูเก็ต สายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD4110

13.25น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ไกด์รอต้อนรับท่าน นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยว Phuket old town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค มีร้านคาเฟ่ย้อนอดีต ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ที่มีการผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว วัดฉลองหรือวัดไชยธาราราม  วัดคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต ให้ท่านนมัสการหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงเพื่อเป็นสิริมงคล พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบร่วมสมัย ด้านบนเขาท่านสามารถถ่ายรูปชมวิวได้อย่างสวยงาม ชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นแหลมพรหมเทพ ตลาดซีฟู้ดราไวย์ แหล่งขายอาหารทะเลชื่อดัง

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 2 ท่าเรือทับละมุ-ดำน้ำ ชมปะการัง อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน (หินเรือใบ,เกาะบางู , เกาะบายู และ เกาะเมียง)-ท่าเรือทับละมุ-ที่พัก

08.00 : บริการอาหารเช้า เดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ ถึงท่าเรือทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์ นั่งเรือ Speed Boat ท่องเที่ยวอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน  เกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน มีธรรมชาติบนชายฝั่งทั้งหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม และความงามใต้ท้องทะเลสมบูรณ์ ด้านทิศเหนือของเกาะมีหินใบเรือ จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อ อิสระให้ท่าน เล่นน้ำ ถ่ายรูป บนหาดทรายสีขาวบริสุทธิ์ ดำน้ำที่ เกาะ9 หรือ เกาะบางู ชมพันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่ จุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ำสีครามเข้มตัดกับกองหินสวยงาม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  ณ ที่ทำการอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำจุดที่สอง ที่ เกาะ7 หรือ เกาะบายู  จุดดำน้ำตื้นที่ขึ้นชื่อของหมู่เกาะสิมิลัน เป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง Üดำน้ำจุดที่สาม เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาด สามารถเดินทะลุถึงกันได้ เดินเล่น ถ่ายรูป หรือดำน้ำตื้นชมความงามของโลกใต้ท้องทะเลอันสวยงาม เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ เข้าที่พัก

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 จุดชมวิวเสม็ดนางชี-ร้านของฝากแม่จู้-ท่าอากาศยานภูเก็ต-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า จุดชมวิวเสม็ดนางชี เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงาได้อย่างสวยงาม นำท่านชมวิว ณ จุดชมวิวเสม็ดนางชีบูติค ซึ่งให้บริการในรูปแบบที่พักทั้งแบบรีสอร์ทและเต็นท์ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ค้างคืนสามารถขึ้นไปชมวิวถ่ายภาพบริเวณร้านอาหารและร้านกาแฟได้ อิสระถ่ายรูปเลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน แวะซื้อของฝาก ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต มีของฝากขึ้นชื่อมากมาย เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบตำสด Üเดินทางสู่ท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อเดินทางกลับ

16.20น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD4113

17.50น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
  • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
  • ค่าบริการคนขับรถ
  • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
    – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
    – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
  • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง หากต้องการซื้อเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม520บาท/เที่ยว)โปรดติดต่อบริษัททัวร์แจ้งความประสงค์ก่อนเดินทางอย่างน้อย10วัน ค่าน้ำหนักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามราคาของสายการบิน
  • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
  •  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
  • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
  • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
  • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
  • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

    • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
    • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
    • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
    • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
    • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
    • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
    • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
24/12/2021 26/12/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
8,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    31/12/2021 02/01/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    9,988 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
    เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14/01/2022 16/01/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      7,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
      เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        21/01/2022 23/01/2022
        การเดินทาง
        Air Asia (FD)
        จำนวน
        ราคา
        7,555 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
        เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
        *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/02/2022 21/02/2022
          การเดินทาง
          Air Asia (FD)
          จำนวน
          ราคา
          7,555 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
          เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
          *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            25/02/2022 27/02/2022
            การเดินทาง
            Air Asia (FD)
            จำนวน
            ราคา
            7,555 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
            เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
            *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              24/12/2021 26/12/2021
              Air Asia (FD)
              8,555 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
              เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
              *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                31/12/2021 02/01/2022
                Air Asia (FD)
                9,988 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
                เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
                *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  14/01/2022 16/01/2022
                  Air Asia (FD)
                  7,555 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
                  เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
                  *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    21/01/2022 23/01/2022
                    Air Asia (FD)
                    7,555 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
                    เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
                    *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      19/02/2022 21/02/2022
                      Air Asia (FD)
                      7,555 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
                      เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
                      *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        25/02/2022 27/02/2022
                        Air Asia (FD)
                        7,555 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ภูเก็ต สิมิลัน เสม็ดนางชี
                        เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
                        *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          Share on social networks
                          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                          • มี.ค.65
                          • 7 วัน 4 คืน
                          • 52 ครั้ง
                          เริ่มต้น 39,999 บาท
                          • ธ.ค.64 - เม.ย.65
                          • 9 วัน 6 คืน
                          • 66 ครั้ง
                          เริ่มต้น 59,900 บาท
                          รหัส 014-0106
                          9 วัน 6 คืน
                          เริ่มต้น 59,900 บาท
                          ชื่นชอบ