ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน-ขนอม-สิชล

แลเมืองคอน ขอได้ ไหว้รับ กับไอ้ไข่ ณ วัดเจดีย์ ขอพรตาพรานบุญ โชคลาภ เมตตา มหาเสน่ห์ ล่องเรือชมความน่ารักของโลมาสีชมพู

ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน-ขนอม-สิชล

รหัส 007-0036
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
3,599 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
104 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ

19.00 : พร้อมกัน ณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.00 : ท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ

 

วันที่ 2 นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – ศาลหลักเมืองนคร – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากนั้นท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

ค่ำ : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ขนอม – จุดชมวิวเนินเทวดา-เนินนางฟ้า – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – ล่องเรือชมปลาโลมาสีชมพู – วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ขนอม มีชายหาดที่สวยงาม มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ หลังจากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวเนินเทวดา-เนินนางฟ้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด ตั้งอยู่ที่อ่าวเตล็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช นำท่าน ล่องเรือชมความน่ารักของปลาโลมาสีชมพู ซึ่งมีอาศัยอยู่ประมาณ 50 ตัว และจะอาศัยอยู่ในบริเวณปากน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะมีให้เห็นมากที่อ่าวแห่งนี้

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร

เย็น : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

23.50 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทา
 • R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
04/12/2020 06/12/2020
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
3,599 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน-ขนอม-สิชล
เดินทาง 04/12/2020 06/12/2020
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/12/2020 07/12/2020
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  3,599 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน-ขนอม-สิชล
  เดินทาง 05/12/2020 07/12/2020
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/12/2020 12/12/2020
   การเดินทาง
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   3,599 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน-ขนอม-สิชล
   เดินทาง 10/12/2020 12/12/2020
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30/12/2020 01/01/2021
    การเดินทาง
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    4,599 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน-ขนอม-สิชล
    เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     04/12/2020 06/12/2020
     รถบัส
     3,599 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน-ขนอม-สิชล
     เดินทาง 04/12/2020 06/12/2020
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      05/12/2020 07/12/2020
      รถบัส
      3,599 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน-ขนอม-สิชล
      เดินทาง 05/12/2020 07/12/2020
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       10/12/2020 12/12/2020
       รถบัส
       3,599 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน-ขนอม-สิชล
       เดินทาง 10/12/2020 12/12/2020
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        30/12/2020 01/01/2021
        รถบัส
        4,599 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน-ขนอม-สิชล
        เดินทาง 30/12/2020 01/01/2021
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • เดินทางมาเอง
         • ธ.ค.63 - เม.ย.64
         • 2 วัน 1 คืน
         • 79 ครั้ง
         เริ่มต้น 2,999 บาท
         รหัส 007-0057
         2 วัน 1 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 2,999 บาท
         ชื่นชอบ