ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง

แลเมืองคอน นมัสการวัดพระธาตุ สูดโอโซนหมู่บ้านคีรีวง ขอพรไอ้ไข่ ขอโชคลาภตาพรานบุญ

ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง

รหัส 007-0035
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
102 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊ม ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

19.00 น.          พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.00 น.          จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบัสปรับอากาศ

วันที่ 2 นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – ศาลหลักเมือง – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

06.00 : เดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อิสระท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ โกปี๊ สาขาคิวคูตอน 

09.00 : นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) จุดหลักของวัดยางใหญ่ คือ “ตาพรานบุญ” ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวภาคใต้ โดยเชื่อว่าหากบูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง เมื่อใครขอพรแล้วสมหวัง ให้แก้บนโดยการนำปัจจัยมาถวายวัด เพื่อบูรณะต่อไป หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านชาวเรือ

บ่าย : นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันที่ 3 คีรีวง – คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา – สะพานบ้านคีรีวง – ร้านของฝากติดไม้ ติดมือ – กรุงเทพฯ

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
04/12/2020 06/12/2020
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
2,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง
เดินทาง 04/12/2020 06/12/2020
*** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 2,999 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/12/2020 07/12/2020
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  2,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง
  เดินทาง 05/12/2020 07/12/2020
  *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 2,999 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/12/2020 12/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   2,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง
   เดินทาง 10/12/2020 12/12/2020
   *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 2,999 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/12/2020 13/12/2020
    การเดินทาง
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    2,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง
    เดินทาง 11/12/2020 13/12/2020
    *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 2,999 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     31/12/2020 02/01/2021
     การเดินทาง
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     3,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง
     เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
     *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 3,999 ***
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      04/12/2020 06/12/2020
      รถบัส
      2,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง
      เดินทาง 04/12/2020 06/12/2020
      *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 2,999 ***
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       05/12/2020 07/12/2020
       รถบัส
       2,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง
       เดินทาง 05/12/2020 07/12/2020
       *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 2,999 ***
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/12/2020 12/12/2020
        รถตู้
        2,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง
        เดินทาง 10/12/2020 12/12/2020
        *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 2,999 ***
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         11/12/2020 13/12/2020
         รถบัส
         2,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง
         เดินทาง 11/12/2020 13/12/2020
         *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 2,999 ***
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,000) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          31/12/2020 02/01/2021
          รถบัส
          3,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์นครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง
          เดินทาง 31/12/2020 02/01/2021
          *** 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 3,999 ***
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,500) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           ชื่นชอบ