ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย

วัดเจดีย์ – ขอพรไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ – ตาพรานบุญ – หมู่บ้านคีรีวง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

กำแพงเมืองเก่านครศรี – ถนนเลียบทะเล ขนอม สิชล – Moon Coffee & Roti – อุโมงค์ต้นยาง

ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย

รหัส 009-0091
วันที่เดินทาง
พ.ย.63 - มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
60 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร - ปั๊ม ปตท.ดินแดง วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)

20.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง

21.00 : ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นจังหวัดในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ ในสมัยโบราณเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรศรีวิชัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-11 ชั่วโมง)

วันที่ 2 วัดเจดีย์ - ขอพรไอ้ไข่ - วัดยางใหญ่ - ตาพรานบุญ - หมู่บ้านคีรีวง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

07.00 : รับประทานอาหารเช้า ภัตตาคารท้องถิ่น : เมนูติ่มซำ (มื้อที่ 1 )

เช้า : นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชสักการะ ขอพร ไอ้ไข่วัดเจดีย์ ที่เคารพสักการะ ของชาวบ้าน จากศรัทธาที่เชื่อว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย แต่ที่เป็นที่ เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสาระทิศ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดยางใหญ่ เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ จุดเด่นที่สร้างชื่อเสียงคือ ตาพรานบุญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภัย โชคลาภให้มีกินมีใช้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่น : เมนูขนมจีนเส้นสด (มื้อที่ 2 )
นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชชม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน ทั้งหลาย

เย็น : อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศท้องถิ่น และเลือกทานอาหารตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น แกงใต้ที่รสชาติจัดจ้าน อาหารทะเลสดๆ หรือจะเป็นเครื่องดื่มอย่าง ชาชัก ก็มีให้ท่านได้เลือกทาน เลือกชิมอย่างมากมาย
วันพฤหัสบดี : ตลาดเปิดท้ายท่าเรียน หรือ ตลาดท่าม้า
วันเสาร์ : ถนนคนเดินหลาดหน้าพระธาตุ

วันที่ 3 กำแพงเมืองเก่านครศรี - ถนนเลียบทะเล ขนอม สิชล - Moon Coffee & Roti - อุโมงค์ต้น ยาง - ร้านขายของฝาก - กรุงเทพมหานคร

07.00 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3 )

เช้า : นำท่านถ่ายภาพกับ กำแพงเมืองเก่านครศรี เป็นกำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดแสดงถึงความเก่าแก่ ความแข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์อันยาวนาน ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ให้แข็งแรงและสวยงาม เพื่อพัฒนาเป็นอีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำท่านเดินทางสู่ ร้าน Moon Coffee & Roti at Sichon อ.สิชล ร้านกาแฟสไตล์คาเฟ่ กับบรรยากาศดีๆ บนเชิงเขา ริมทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพ เช็คอิน และเลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่น : เมนูอาหารทะเล (มื้อที่ 4 )

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นยาง บริเวณทางเข้าถ้ำเขาวังทอง จุดถ่ายภาพยอดนิยมนี้ลักษณะเป็นสวนยางที่ปลูกเรียงรายกันอยู่สองข้างถนน โดยกิ่ง ก้าน ใบ ของต้นยางเหล่านี้โน้มเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ธรรมชาติ ทำให้ถนนเส้นทางนี้มีความร่มรื่น และได้ความรู้สึกใกล้ชิดติดธรรมชาติตลอดทาง
นำท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองของภาคใต้ และสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งของกิน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องประดับ สมุนไพร และของที่ระลึก อาทิเช่น ไข่เค็มไชยา น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำมันมะพร้าว ขนมไทย และของฝากของที่ระลึก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและประทับใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 – 10 ชั่วโมง)


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม 2 ขวด/ท่าน/ทริป
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)


เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
11/12/2020 13/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,088 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
เดินทาง 11/12/2020 13/12/2020
*** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  16/12/2020 18/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
  เดินทาง 16/12/2020 18/12/2020
  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   23/12/2020 25/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
   เดินทาง 23/12/2020 25/12/2020
   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    25/12/2020 27/12/2020
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    3,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
    เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     06/01/2021 08/01/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
     เดินทาง 06/01/2021 08/01/2021
     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/01/2021 15/01/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      3,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
      เดินทาง 13/01/2021 15/01/2021
      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       15/01/2021 17/01/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       3,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
       เดินทาง 15/01/2021 17/01/2021
       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        20/01/2021 22/01/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        3,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
        เดินทาง 20/01/2021 22/01/2021
        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         22/01/2021 24/01/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         3,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
         เดินทาง 22/01/2021 24/01/2021
         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          27/01/2021 29/01/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          3,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
          เดินทาง 27/01/2021 29/01/2021
          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           29/01/2021 31/01/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           3,888 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
           เดินทาง 29/01/2021 31/01/2021
           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            03/02/2021 05/02/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            3,888 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
            เดินทาง 03/02/2021 05/02/2021
            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             05/02/2021 07/02/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             3,888 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
             เดินทาง 05/02/2021 07/02/2021
             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              10/02/2021 12/02/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              3,888 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
              เดินทาง 10/02/2021 12/02/2021
              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               12/02/2021 14/02/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               3,888 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
               เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                17/02/2021 19/02/2021
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                3,888 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                เดินทาง 17/02/2021 19/02/2021
                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 19/02/2021 21/02/2021
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 3,888 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                 เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  24/02/2021 26/02/2021
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  3,888 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                  เดินทาง 24/02/2021 26/02/2021
                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   26/02/2021 28/02/2021
                   การเดินทาง
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   4,088 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                   เดินทาง 26/02/2021 28/02/2021
                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    03/03/2021 05/03/2021
                    การเดินทาง
                    รถตู้
                    จำนวน
                    ราคา
                    3,888 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                    เดินทาง 03/03/2021 05/03/2021
                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     05/03/2021 07/03/2021
                     การเดินทาง
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     3,888 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                     เดินทาง 05/03/2021 07/03/2021
                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      10/03/2021 12/03/2021
                      การเดินทาง
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      3,888 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                      เดินทาง 10/03/2021 12/03/2021
                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       12/03/2021 14/03/2021
                       การเดินทาง
                       รถตู้
                       จำนวน
                       ราคา
                       3,888 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                       เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        17/03/2021 19/03/2021
                        การเดินทาง
                        รถตู้
                        จำนวน
                        ราคา
                        3,888 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                        เดินทาง 17/03/2021 19/03/2021
                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         19/03/2021 21/03/2021
                         การเดินทาง
                         รถตู้
                         จำนวน
                         ราคา
                         3,888 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                         เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
                         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          24/03/2021 26/03/2021
                          การเดินทาง
                          รถตู้
                          จำนวน
                          ราคา
                          3,888 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                          เดินทาง 24/03/2021 26/03/2021
                          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           26/03/2021 28/03/2021
                           การเดินทาง
                           รถตู้
                           จำนวน
                           ราคา
                           3,888 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                           เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
                           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            11/12/2020 13/12/2020
                            รถตู้
                            4,088 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                            เดินทาง 11/12/2020 13/12/2020
                            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             16/12/2020 18/12/2020
                             รถตู้
                             3,888 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                             เดินทาง 16/12/2020 18/12/2020
                             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              23/12/2020 25/12/2020
                              รถตู้
                              3,888 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                              เดินทาง 23/12/2020 25/12/2020
                              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               25/12/2020 27/12/2020
                               รถตู้
                               3,888 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                               เดินทาง 25/12/2020 27/12/2020
                               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                06/01/2021 08/01/2021
                                รถตู้
                                3,888 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                เดินทาง 06/01/2021 08/01/2021
                                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 13/01/2021 15/01/2021
                                 รถตู้
                                 3,888 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                 เดินทาง 13/01/2021 15/01/2021
                                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  15/01/2021 17/01/2021
                                  รถตู้
                                  3,888 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                  เดินทาง 15/01/2021 17/01/2021
                                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   20/01/2021 22/01/2021
                                   รถตู้
                                   3,888 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                   เดินทาง 20/01/2021 22/01/2021
                                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    22/01/2021 24/01/2021
                                    รถตู้
                                    3,888 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                    เดินทาง 22/01/2021 24/01/2021
                                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     27/01/2021 29/01/2021
                                     รถตู้
                                     3,888 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                     เดินทาง 27/01/2021 29/01/2021
                                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      29/01/2021 31/01/2021
                                      รถตู้
                                      3,888 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                      เดินทาง 29/01/2021 31/01/2021
                                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       03/02/2021 05/02/2021
                                       รถตู้
                                       3,888 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                       เดินทาง 03/02/2021 05/02/2021
                                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        05/02/2021 07/02/2021
                                        รถตู้
                                        3,888 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                        เดินทาง 05/02/2021 07/02/2021
                                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         10/02/2021 12/02/2021
                                         รถตู้
                                         3,888 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                         เดินทาง 10/02/2021 12/02/2021
                                         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          12/02/2021 14/02/2021
                                          รถตู้
                                          3,888 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                          เดินทาง 12/02/2021 14/02/2021
                                          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           17/02/2021 19/02/2021
                                           รถตู้
                                           3,888 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                           เดินทาง 17/02/2021 19/02/2021
                                           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            19/02/2021 21/02/2021
                                            รถตู้
                                            3,888 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                            เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
                                            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             24/02/2021 26/02/2021
                                             รถตู้
                                             3,888 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                             เดินทาง 24/02/2021 26/02/2021
                                             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              26/02/2021 28/02/2021
                                              รถตู้
                                              4,088 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                              เดินทาง 26/02/2021 28/02/2021
                                              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               03/03/2021 05/03/2021
                                               รถตู้
                                               3,888 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                               เดินทาง 03/03/2021 05/03/2021
                                               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                05/03/2021 07/03/2021
                                                รถตู้
                                                3,888 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                                เดินทาง 05/03/2021 07/03/2021
                                                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 10/03/2021 12/03/2021
                                                 รถตู้
                                                 3,888 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                                 เดินทาง 10/03/2021 12/03/2021
                                                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  12/03/2021 14/03/2021
                                                  รถตู้
                                                  3,888 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                                  เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
                                                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   17/03/2021 19/03/2021
                                                   รถตู้
                                                   3,888 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                                   เดินทาง 17/03/2021 19/03/2021
                                                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    19/03/2021 21/03/2021
                                                    รถตู้
                                                    3,888 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                                    เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
                                                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     24/03/2021 26/03/2021
                                                     รถตู้
                                                     3,888 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                                     เดินทาง 24/03/2021 26/03/2021
                                                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      26/03/2021 28/03/2021
                                                      รถตู้
                                                      3,888 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์นครศรีธรรมราช ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย
                                                      เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
                                                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 700 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       Share on social networks
                                                       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                       ชื่นชอบ