• สัมผัสบรรยากาศที่เสมือนอยู่ในยุคญี่ปุ่นโบราณ “หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ”
 • สนุกและตื่นเต้นกับ Snow Rafting “รุซึทสึ สกีรีสอร์ท” บนหิมะที่มีลักษณะพิเศษเป็นปุยนุ่ม หรือที่เรียกว่า “พาวเดอร์ สโนว์”
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า สู่ “ภูเขาไฟอุซุ” ชมวิวสวยเมืองโทยะ เพลิดเพลินกับวิว 360 องศา
 • สัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นกับ “คลองโอตารุ” ที่ไหลผ่านใจกลางเมือง ที่สุดแห่งความโรแมนติก
 • ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
 • เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น
 • อัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างอาหารทะเล และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 072-2068
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
67,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

21:00 น. : เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

23:55 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

วันที่ 2
ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ (นครซัปโปโร) - ชมหมู่บ้านไอนุชาวพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด - โนะโบะริเบะทสึ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ - หุบเขานรกจิโกะคุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

08:20 น. : เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย

09:30 น. : นำท่านเดินชม “หมู่บ้านชุมชนชาวไอนุชนพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด” หมู่บ้านชาวไอนุเป็นสถานที่จัดแสดงวัฒนธรรมของชาวพื้นถิ่นไอนุของฮอกไกโด ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอะคัง ภายในหมู่บ้านมีโรงละคร ไอนุเธียเตอร์ อิโคโร ที่จะมีการแสดงระบำโบราณของชาวไอนุและละครหุ่น  มีอาคารจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวไอนุ ชุมชนชาวไอนุที่นี่นับเป็นที่ใหญ่ที่สุด มีย่านร้านค้า มีร้านสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองและร้านอาหารเรียงรายมากกว่า 30 ร้าน แต่ละร้านมีสินค้าหัตถกรรมพิ้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ เช่น งานแกะสลักไม้ดั้งเดิม งานเย็บปักถักร้อย ร้านอาหารพื้นเมืองที่ซึ่งสามารถลิ้มรสชาติของอาหารไอนุได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารพื้นเมืองดั้งเดิม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่เมือง “โนะโบะริเบะทสึ” ชื่อเมืองนี้เป็นภาษาท้องถิ่นของภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ ความหมาย คือ “สายน้ำที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว” ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นเกิดจากการทับถมของแร่กำมะถันในบริเวณนี้ และเมืองโนะโบะริเบะทสึซึ่งมีชื่อเดียวกับสถานที่ถือเป็นหนึ่งในองเซ็นขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ด้วยบรรยากาศที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ สายน้ำบริสุทธิ์ และอากาศปลอดโปร่ง… นำท่านเยี่ยมชม “หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ” เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย…

นำท่านชม “จิโกะคุดานิบ่อนรกเดือด” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองนรก” ซึ่งบริเวณแห่งนี้ เกิดจากการระเบิดของภูเขาฮิโยะริ จึงเห็นการพวยพุ่งของก๊าซที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองอมเทา อันเกิดขึ้นมาจากการทับถมของแร่กำมะถันเป็นจำนวนมากออกมาจากชั้นหินตลอดเวลา สร้างบรรยากาศราวกับอยู่ในโลกของยุคเริ่มต้น อีกทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของน้ำพุร้อนที่ไหลไปยังองเซ็นโดยรอบกว่า 3,000 ลิตรต่อวัน ในอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 45 องศาเซลเซียส นับว่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์… นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” สถานที่พักตากอากาศขึ้นชื่ออีกเมืองหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยแข็งตัวที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นทะเลสาบที่ใสเป็นอันดับสองของประเทศ เนื่องจากมีสารอาหารปนเปื้อนน้อยจึงมีแพลงตอนอาศัยอยู่น้อยน้ำจึงมีความใสสะอาด และมีระดับออกซิเจนสูงในผิวน้ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LAKE TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรือเทียบเท่า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม… บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติหลากชนิด ที่มีอาหารให้ท่านได้เลือกสรรตามต้องการ วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารล้วนคัดสรรจากวัตถุดิบท้องถิ่นทั้งสิ้น

วันที่ 3
ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟอุซึซัง (กระเช้าไฟฟ้า) – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - รุซึทสึ สกีรีสอร์ท – แพยางลากบนหิมะ (รวมในรายการแล้ว) - อิสระกับกิจกรรมฤดูหนาวตามอัธยาศัย – โจซังเคออนเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติภูเขาอุซึโชวะ” เพื่อนำท่านสู่ยอด “ภูเขาไฟอุซึซัง” ที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อประมาณ 50 ปี นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้น ประมาณ ค.ศ. 1944-1945 และอยู่ในการดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ… นำท่านชึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ยอดเขาสูงสุด (ขึ้นกับสภาพอากาศ) ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาและความยิ่งใหญ่ และท่านจะได้ชม “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ข้างภูเขาไฟอุสุ มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี สูง 290 เมตร ในปัจจุบันยังคงมีควันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขาไฟนี้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเช้าอุซึซัง… นำท่านชม “ฟาร์มหมีสีน้ำตาล” ท่านจะได้พบหมีสีน้ำตาลที่เป็นหมีอนุรักษ์พันธุ์หายากกว่า 100 ตัว ท่านสามารถป้อนอาหารให้หมี ไม่ว่าจะเป็นหัวอาหารหรือแอปเปิ้ล และจะได้สัมผัสความน่ารักแสนรู้ของหมีเวลาขออาหารจากท่าน…

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ “รุซึทสึ สกี รีสอร์ท” รีสอร์ทขนาดใหญ่ที่มีทะเลหมอกแห่งภูเขาโยะเทะอิอันงดงาม ซึ่งจะเป็นสวนสนุกช่วงของฤดูร้อน และเปลี่ยนเป็นลานสกีขนาดใหญ่ช่วงฤดูหนาว ภายในรีสอร์ทประกอบด้วยโรงแรม 4 แห่ง ร้านอาหาร 12 ร้าน ร้านค้าที่ครบครันไปด้วยของฝาก สามารถเดินเล่นพักผ่อนขณะเดินทางระหว่างโรงแรมแต่ละแห่งด้วยรถไฟรางเดียว มีคอร์สสำหรับการเล่นสกีรวม 37 คอร์สที่ถูกสร้างไว้ที่ภูเขา 3 ลูก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับความหลากหลายของเส้นทางสกีซึ่งมีความยาวรวม 42 กิโลเมตร ที่จะสร้างความพึงพอใจให้ผู้เล่นตั้งแต่ผู้ที่พึ่งเริ่มหัดเล่นเบื้องต้นจนถึงระดับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เลือกประสบการณ์

ให้ท่านได้สนุกสนานกับ Snow Rafting (รวมในรายการ) และอิสระกับ “กิจกรรมฤดูหนาวอื่น ๆ ตามอัธยาศัย” ณ ลานสกี “รุซึทสึ สกี รีสอร์ท” สกี รีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งเรื่องการเล่นสกี ด้วยลักษณะของหิมะที่มีลักษณะพิเศษเป็นปุยนุ่ม หรือที่เรียกว่า “พาวเดอร์ สโนว์” เป็นลักษณะเดิ่นของหิมะบนเกาะฮอกไกโดเพียงไม่กี่แห่งที่มีหิมะพิเศษนี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนลานสกี อาทิ สโนว์บอร์ด สกี สโนว์โมบิล สุนัขลากเลื่อน หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเองกับยางล้อขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นกิจกรรมตามรูปแบบในสไตล์ของท่านเอง (ไม่รวมค่ากิจกรรม ค่าเช่าชุดสกี ค่าอุปกรณ์ และครูผู้ฝึกสอน อนึ่งอุปกรณ์เครื่องเล่นบางชนิด อาจปิดหรือเปิดให้บริการขึ้นอยู่กับทางเงื่อนไขและสภาพอากาศของลานสกีนั้น)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม…

วันที่ 4
โจซังเคออนเซ็น – เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก - โรงงานเครื่องแก้ว –– เมืองซับโปโร - ช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – เนินแห่งพระพุทธเจ้าอัพเกรดสุดพิเศษมื้อค่ำเมนูบุฟเฟ่ต์ประเภทปิ้งย่างอาหารทะเล และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอตารุ” เมืองโรแมนติคอีกแห่งบนเกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของซัปโปโร ตัวเมืองหันหน้าออกสู่อ่าวอิชิกะริ เป็นเมืองท่าหลักของอ่าวมายาวนาน มีอาคารเก่าแก่มากมาย และมีการอนุรักษ์พื้นที่คลองไว้อย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีหมู่บ้านประมงปลาเฮอร์ริ่ง

พลาดไม่ได้กับสถานที่สำคัญของเมืองโอตารุ จุดที่มีชื่อเสียงของเมือง คือ “คลองโอตารุ” คลองที่ในอดีตเคยใช้สำหรับการลำเลียงสินค้าเพื่อค้าขาย แลกเปลี่ยน และเก็บสินค้า จากบริเวณเรือสินค้าไปยังโกดังสินค้า ปัจจุบันมีความยาว 1,140 เมตร และมักมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวย ๆ จากบริเวณโดยรอบของคลองแห่งนี้เป็นประจำ ทำให้คลองแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองโอตารุปัจจุบัน… นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้น มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรก ๆ ที่นำมาจากยุโรปในรูปทรงที่มีความหลากหลาย และไม่สามารถประเมินราคาได้ ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกชม หรือเลือกที่จะประกอบกล่องตนตรีของท่านเองพร้อมเมโลดี้อันไพเราะ

บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังมี “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” ที่มีเพียงสองเรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้ และพ่นไอน้ำออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็นสถานห้ามพลาดในการยืนรอเพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้ำโบราณ ในจังหวะที่มีไอน้ำพวยพุ่งออกมาพร้อมเสียงดนตรีไพเราะ นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกประเภทเครื่องแก้วในหลากหลายรูปแบบ ด้วยเทคนิคการทำงานแบบพื้นบ้านแต่สามารถสร้างรายได้ในชุมชน ที่สำคัญลวดลายของสินค้าแต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะทำงานจนเป็นความชำนาญ และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำกัน ซึ่งท่านสามารถซื้อแก้วที่มีเพียงใบเดียวในโลกด้วยฝีมือการเป่าแก้วที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง

นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว หรือ โรงงานเครื่องแก้ว” ตัวโรงงานจะมีความโดดเด่นมากๆ แบบสามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพราะด้านบนเป็นหอคอยคู่หลังคาเป็นโดม เป็นโรงงานชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้ หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุด โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือ โคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ “มิซุยเอ้าท์เล็ต” แหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม สถานที่นี้เหมาะสมกับความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีร้านค้ามากกว่าหนึ่งร้อยร้านค้า แบรนด์ยี่ห้อต่าง ๆ จากฝั่งอเมริกาและยุโรป อาทิ TIMBERLAND, BROOKS BROTHERS, COACH, COLE HAAN, ONITSUKA TIGERS, ADIDAS และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร…
นำท่านเดินทางสู่ “เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า” ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ที่สร้างเสร็จพร้อมเปิดให้เช้าชมได้เมื่อปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นองค์พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไว้ด้วยโดมทรงกลมใต้ดิน โดยบริเวณสถานที่ดังกล่าวได้รับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่น โดยบริเวณทางเข้าจะมีสระน้ำ และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร เป็นทางเดินทอดนำสายตาเข้าไป นอกจากนั้นในบริเวณดังกล่าวยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูปปั้นหินจำลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร์ และรูปปั้นหินจำลองของสโตนเฮนจ์  ให้ได้เดินชมกันก่อนกลับอีกด้วย…

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารทะเลหลากหลายชนิด เช่น กุ้ง หอยเชลล์ หอยนางรม และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - อิสระช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น - อิสระช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ - อัพเกรดสุดพิเศษเมนูปูหลากชนิดจากร้านดัง

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” โรงงานช็อคโกแลตท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบริษัท คือ คุ้กกี้ SHIROI KOIBIO ของฝากที่นิยมของฮอกไกโด (คุ้กกี้เนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาว) ภายในบริเวณโรงงาน ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตพร้อมจำหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีสนาม SHIROI KOIBITO PARK สนามฟุตบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขันฟุตบอลท้องถิ่น J-LEAGUE อีกด้วย… จากนั้นนำท่าน “ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ” ที่มีอายุมากกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด…

เที่ยง  : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : ให้ท่านได้อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าย่าน “สถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น” มีสินค้ามากมาย เช่น นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ยี่ห้อดังญี่ปุ่น

นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน “ทานุกิโคจิ” ย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเกาะฮอกไกโด แห่งนครซัปโปโร ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงยามค่ำคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ จะถูกเปิดไฟสลับสีแข่งขันคล้ายประชันสินค้ากัน รอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามค่ำคืนราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500 ร้าน ซึ่งตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยเมนูอัพเกรด ซาชิมิปู ขาปูย่าง กราแตงปู หม้อไฟปู พร้อมผักสดเทมปุระ นิกิริปู ซุป ผักดองและของหวาน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
เมืองชิโตะเซะ - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ (นครซัปโปโร) - ประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 671

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมเช้า นำท่านสู่สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะใหญ่อันดับสองของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ชิโตเซะ” เมืองเล็ก ๆ ซึ่งห่างจากตัวเมืองซัปโปโรประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งมีท่าอากาศยานนานาชาติชินชิโตะเซะ เปิดบริการเมื่อปี ค.ศ. 1991 ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองชิโตะเซะ และโทะมะโกะไม ซึ่งจัดว่าเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด และมีเที่ยวบินตรงสู่ 30 เมืองทั่วญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางอากาศที่สำคัญบนเกาะ

10:00 น. : เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15:50 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 – 2,000,000 บาท
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าตรวจ RT-PCR  ทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น (ในกรณีที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ตามข้อกำหนดการเข้าประเทศไทย)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์)
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เม.ย.65 - ต.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 39,900 บาท
 • ต.ค.65 - ธ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 119,999 บาท